Medi-Cal

Tài Liệu Thành Viên

Điều quý vị có thể cần

Download this file icon

Tải về cẩm nang thành viên Medi-Cal năm 2020 Download PDF Icon Tài liệu liệt kê những gì được đài thọ, cách nhận các dịch vụ, quyền hạn của quý vị khi là một thành viên, trách nhiệm của quý vị, và nhiều hơn nữa.

Download this file icon

Tải về danh sách nhà cung cấp dịch vụ và nhà thuốc Medi-Cal năm 2021 Download PDF Icon Sử dụng Danh Sách Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Nhà Thuốc để tìm bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, nhà thuốc hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác gần quý vị.

Download this file icon

Tải về danh sách thuốc được chấp thuận của Medi-Cal Download PDF Icon Danh Sách Thuốc Được Chấp Thuận của Medi-Cal của CalOptima bao gồm tất cả các loại thuốc được đài thọ được liệt kê theo tên thuốc tương đương và tên thuốc chính hiệu (nếu có).

Bản tin thành viên mới nhất Download PDF Icon Đọc những lời khuyên để giữ cho quý vị và gia đình của quý vị khỏe mạnh

Arrow Icon

Các mẫu đơn thông thường Tìm kiếm nhiều mẫu đơn quý vị có thể cần.

Arrow Icon

Các Tài Liệu Quan Trọng Khác Hỗ trợ ngôn ngữ, Thông Báo Không Phân Biệt Đối Xử và các thông tin hữu ích khác.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu