Medi-Cal

Sự Khởi Đầu

Chào mừng quý vị đến với CalOptima Medi-Cal

Thay Đổi về Phúc Lợi Nhà Thuốc của Medi-Cal năm 2022

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế (Department of Health Care Services, DHCS) sẽ thay đổi phúc lợi nhà thuốc của quý vị. Các loại thuốc theo toa của quý vị sẽ được “Medi-Cal Rx” đài thọ. Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế đang làm việc với một nhà cung cấp có hợp đồng mới (Magellan) để cung cấp các dịch vụ Medi-Cal Rx.

Việc này không thay đổi sự hội đủ điều kiện hoặc các phúc lợi Medi-Cal của quý vị. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quý vị sẽ nhận được các loại thuốc theo toa được đài thọ của Medi-Cal thông qua Medi-Cal Rx thay vì thông qua CalOptima.

Để được trợ giúp, xin gọi cho Trung Tâm Dịch Vụ của Medi-Cal Rx ở số 1-800-977-2273 (TTY 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm.

Xin bấm hoặc nói số 1 để được hỗ trợ thành viên. Xin bấm hoặc nói số 7 nếu quý vị là thành viên sử dụng máy TTY.

Medi-Cal — còn được biết đến là Medicaid — là một chương trình bảo hiểm y tế công cộng được tiểu bang cung cấp cho người có thu nhập thấp. Chương trình đài thọ cho các gia đình có trẻ em, người cao niên, người khuyết tật, trẻ em được nhận nuôi tạm thời, phụ nữ mang thai, và những người có thu nhập thấp với một số bệnh nhất định.

CalOptima đài thọ những dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cư dân trong Quận Cam hội đủ tất cả điều kiện của Medi-Cal. Khi quý vị ghi danh, chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để tìm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp nhằm đáp ứng các nhu cầu của quý vị. Chúng tôi cũng có nhiều chương trình đặc biệt để giúp quý vị giữ sức khỏe của mình.

Arrow Icon

Biết cách để ghi danh Tìm hiểu xem nếu quý vị hội đủ điều kiện cho Medi-Cal và cách để nộp đơn.

Arrow Icon

Biết về các phúc lợi được đài thọ Xem bản tóm tắt các phúc lợi của CalOptima Medi-Cal.

Arrow Icon

Đọc qua các câu hỏi thường gặp Xem câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về CalOptima và Medi-Cal.

Arrow Icon

Thành viên mới nên bắt đầu tại đây Biết được 4 điều quý vị cần thực hiện ngay lập tức.

Learn About Whole-Child Model The WCM program combines your child’s Medi-Cal and CCS benefits under CalOptima.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu