PACE

Dịch Vụ Chăm Sóc Cho Người Cao Niên Giúp Quý Vị Sống Vui Khỏe Tại Nhà

CalOptima Health PACE

Technology Outage Information

CalOptima Health member services are available while we monitor the impact of a widespread technology outage. Please call 888-587-8088 (TTY 711) for member assistance.

Senior woman of Asian descent smiling at camera during community center event

Gọi Ngay Ở Số Miễn Phí: 1-844-999-PACE (7223)

CalOptima Health PACE là chương trình PACE hàng đầu tại Quận Cam cung cấp dịch vụ chăm sóc vượt ngoài sự mong đợi.

PACE là gì?

Chương Trình Chăm Sóc Toàn Diện cho Người Cao Niên (Program of All-Inclusive Care for the Elderly, PACE) của CalOptima Health là một chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện dài hạn giúp những người cao niên duy trì sự độc lập khi họ còn có thể. PACE điều phối và cung cấp tất cả các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, chăm sóc chính, chăm sóc cấp tính và dài hạn cần thiết để người cao niên có thể tiếp tục sống trong cộng đồng.

Các dịch vụ của PACE

PACE kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ chăm sóc người lớn ban ngày cho những người có nhiều tình trạng mãn tính. Các dịch vụ này có thể được cung cấp tại nhà của quý vị, trong cộng đồng hoặc tại trung tâm PACE của chúng tôi:

 • Chăm sóc y tế định kỳ, bao gồm chăm sóc chuyên khoa
 • Thuốc được kê toa và các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
 • Chăm sóc cá nhân như tắm rửa, mặc quần áo và những việc nhẹ
 • Các hoạt động giải trí và xã hội
 • Các bữa ăn dinh dưỡng
 • Các dịch vụ xã hội
 • Các chuyến đi đến các buổi hẹn liên quan đến y tế, đi đến và về từ chương trình
 • Chăm sóc trong bệnh viện và các dịch vụ cấp cứu*

* Ngoài dịch vụ chăm sóc cấp cứu, các tham dự viên phải nhận tất cả các dịch vụ cần thiết từ các nhà cung cấp dịch vụ của CalOptima Health PACE và sẽ tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ dịch vụ nào không được cho phép hoặc ngoài hệ thống.

Arrow Pointing Right Icon

Trung tâm PACE Biết thêm về PACE, các tiện nghi và cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi.

Arrow Pointing Right Icon

Biết cách để ghi danh Tìm hiểu xem nếu quý vị hội đủ điều kiện cho PACE và cách ghi danh.

Arrow Pointing Right Icon

Biết về các phúc lợi được đài thọ Xem bản tóm tắt các phúc lợi của PACE.

Arrow Pointing Right Icon

Tham khảo các câu hỏi thường gặp Xem câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về PACE.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ PACE
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  1-714-468-1100 Số tại địa phương
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  1-714-468-1063 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào PACE
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Đến văn phòng của chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  Quý vị có thể đến mà không cần hẹn trước.
  Chúng tôi đóng cửa vào một số ngày lễ nhất định.

  13300 Garden Grove Blvd.
  Garden Grove, CA 92843

 • Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên Mới của PACE
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.

H7501_22WEB001_M (Approved 3/9/2022)

Date Revised January 21, 2022