Health and Wellness

Chương Trình Tặng Thưởng Chăm Sóc Sức Khỏe cho Thành Viên

Hãy chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe của quý vị!

CalOptima cung cấp những phần thưởng chăm sóc sức khỏe không tốn phí cho các thành viên hội đủ điều kiện của CalOptima vì đã chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe của mình! Quý vị có thể tải xuống và in các mẫu đơn tại các đường dẫn dưới đây để hoàn thành mẫu đơn với bác sĩ của quý vị trong lần khám kế tiếp. Xin xem từng mẫu đơn tặng thưởng chăm sóc sức khỏe để biết chi tiết về sự hội đủ điều kiện và thông tin về chương trình.

If you have any questions about the Member Health Rewards Program, call CalOptima Health’s Customer Service at the toll-free numbers below. We have staff who speak your language.

  • Medi-Cal: 1-888-587-8088 (TTY 711), Monday through Friday, from 8 a.m. to 5:30 p.m.
  • OneCare: 1-877-412-2734 (TTY 711), 24 hours a day, 7 days a week.

Quan trọng: Trang này chỉ trình bày những chương trình tặng thưởng chăm sóc sức khỏe hiện có dành cho thành viên. Những tặng thưởng chăm sóc sức khỏe có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào. Các thành viên của Chương trình Chăm sóc Dài hạn (Long-term care, LTC) và của Chương trình Chăm sóc Toàn diện cho Người Cao Niên (Program of All-Inclusive Care for the Elderly, PACE) của CalOptima không được tham gia vào tất cả các chương trình tặng thưởng và khuyến khích chăm sóc sức khỏe của CalOptima.

Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe cho Thành viên Chích ngừa COVID-19

Các thành viên CalOptima hội đủ điều kiện từ 5 tuổi trở lên có thể nhận tối đa hai thẻ quà tặng trị giá $25 cho vắc-xin loại hai liều hoặc một thẻ quà tặng trị giá $25 cho vắc-xin loại một liều. Các thẻ quà tặng sẽ được gửi qua đường bưu điện sau khi CalOptima xác nhận thông qua hệ thống dữ liệu Ghi danh Chích ngừa của California (California Immunization Registry) là quý vị đã chích ngừa COVID-19.

 
Nếu quý vị đã chích vắc-xin ngừa COVID-19, xin quý vị kiên nhẫn vì có thể có sự chậm trễ trong việc xác nhận quý vị đã chích ngừa và gửi (các) thẻ quà tặng của quý vị qua đường bưu điện cho Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe cho Thành viên Chích ngừa COVID-19. Nếu quý vị đã chích vắc-xin loại yêu cầu 2 mũi chích, quý vị có thể nhận thẻ quà tặng cho liều thứ 1 và liều thứ 2 vào những thời điểm khác nhau. Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.

Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe của CalOptima Medi-Cal: Người lớn

Cancer Icon

Khám Truy Tầm Ung Thư Vú

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên Medi-Cal của CalOptima tuổi từ 50 đến 74 hoàn tất chụp quang tuyến vú truy tầm ung thư vú

Khám Truy Tầm Ung Thư Cổ Tử Cung

Tải xuống Mẫu đơn 

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên Medi-Cal của CalOptima tuổi từ 21 đến 64 hoàn tất khám nghiệm truy tầm ung thư cổ tử cung

Xét Nghiệm Tiểu Đường A1C

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên Medi-Cal của CalOptima tuổi từ 18 đến 64 với chẩn đoán bệnh tiểu đường hoàn tất một xét nghiệm A1c

Khám Mắt cho Bệnh Nhân Tiểu Đường

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên Medi-Cal của CalOptima tuổi từ 18 đến 64 với chẩn đoán bệnh tiểu đường hoàn tất một buổi khám mắt cho bệnh tiểu đường

Khám Sức Khỏe Tổng Quát Sau Khi Sinh Con

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $50

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên Medi-Cal của CalOptima khám sức khỏe tổng quát từ 1 đến 12 tuần sau khi sinh con

Annual Wellness Visit

Download the Form   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $50

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Những thành viên hoàn tất xét nghiệm nội soi đại tràng hoặc nội soi đại tràng sigma

Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe của CalOptima Health OneCare (HMO D-SNP): Người lớn

Khám Truy Tầm Ung Thư Vú

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Những thành viên đến hạn thực hiện khám nghiệm và hoàn tất việc chụp quang tuyến truy tìm ung thư vú

Khám Truy Tầm Ung Thư Đại Trực Tràng

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $50

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Những thành viên hoàn tất xét nghiệm nội soi đại tràng hoặc nội soi đại tràng sigma

Annual Wellness Visit

Download the Form   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $50

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Những thành viên hoàn tất xét nghiệm nội soi đại tràng hoặc nội soi đại tràng sigma

Khám Mắt cho Bệnh Nhân Tiểu Đường

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên Medi-Cal của CalOptima tuổi từ 18 đến 64 với chẩn đoán bệnh tiểu đường hoàn tất một buổi khám mắt cho bệnh tiểu đường

Khám Sức Khỏe Tổng Quát Sau Khi Sinh Con

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $50

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên Medi-Cal của CalOptima khám sức khỏe tổng quát từ 1 đến 12 tuần sau khi sinh con

Osteoporosis Management for Members with Fracture

Download the Form   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $50

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Những thành viên hoàn tất xét nghiệm nội soi đại tràng hoặc nội soi đại tràng sigma

About Us
How To...
Careers
Latest News