Health and Wellness

Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe cho Thành viên

Hãy chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe của quý vị!

CalOptima Health cung cấp những tặng thưởng không tốn phí cho các thành viên CalOptima Health hội đủ điều kiện vì đã chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe của mình! Quý vị có thể tải xuống và in các mẫu đơn từ kết nối mạng bên dưới để hoàn tất mẫu đơn với bác sĩ của quý vị trong lần khám kế tiếp. Xin xem từng mẫu đơn tặng thưởng chăm sóc sức khỏe để biết thông tin về sự hội đủ điều kiện và chi tiết về chương trình.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về chương trình Tặng Thưởng Chăm Sóc Sức Khỏe dành cho Thành Viên, xin gọi văn phòng Dịch Vụ CalOptima Health ở các số miễn phí bên dưới. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

  1. Medi-Cal: 1-888-587-8088 (TTY 711), thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5:30 chiều.
  2. OneCare: 1-877-412-2734 (TTY 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Quan trọng: Trang này chỉ trình bày những chương trình tặng thưởng chăm sóc sức khỏe hiện có dành cho thành viên. Các tặng thưởng chăm sóc sức khỏe được cung cấp với số lượng có hạn. Chương trình này có thể chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Các tham dự viên của Chương trình Chăm sóc Toàn diện cho Người Cao Niên (Program of All-Inclusive Care for the Elderly, PACE) của CalOptima Health không hội đủ điều kiện cho các tặng thưởng chăm sóc sức khỏe này. Các thành viên của Kaiser Permanente chỉ có thể tham gia Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe cho Thành viên Chích ngừa COVID-19. Các thành viên của Kaiser Permanente không hội đủ điều kiện cho những tặng thưởng chăm sóc sức khỏe khác.

Các Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe cho thành viên Medi-Cal của CalOptima Health:

Cancer Icon

Khám nghiệm Truy tìm Ung thư vú

Tải xuống Mẫu đơn   

Tặng thưởng Miễn phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu chuẩn
để Hội đủ điều kiện

Các thành viên Medi-Cal của CalOptima Health từ 50 đến 74 tuổi hoàn tất việc chụp quang tuyến truy tìm ung thư vú

Cervical Cancer Icon

Kiểm tra Ngăn ngừa Ung thư cổ tử cung

Tải xuống Mẫu đơn 

Tặng thưởng Miễn phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu chuẩn
để Hội đủ điều kiện

Các thành viên Medi-Cal của CalOptima Health từ 21 đến 64 tuổi hoàn tất kiểm tra ngăn ngừa ung thư cổ tử cung

Diabetes A1c Test Icon

Kiểm tra Tiểu đường A1C

Tải xuống Mẫu đơn   

Tặng thưởng Miễn phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu chuẩn
để Hội đủ điều kiện

Các thành viên Medi-Cal của CalOptima Health từ 18 đến 75 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường và hoàn tất xét nghiệm A1C

Diabetes Eye Exam Icon

Khám Mắt cho Người bị Bệnh Tiểu Đường

Tải xuống Mẫu đơn   

Tặng thưởng Miễn phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu chuẩn
để Hội đủ điều kiện

Các thành viên Medi-Cal của CalOptima Health từ 18 đến 75 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường đến hạn thực hiện khám nghiệm và hoàn tất việc khám mắt cho người bị bệnh tiểu đường bằng cách làm giãn con ngươi hoặc khám võng mạc

Postpartum Icon

Kiểm tra Sức khỏe sau khi Sinh

Tải xuống Mẫu đơn   

Tặng thưởng Miễn phí

Thẻ quà tặng trị giá $50

Tiêu chuẩn
để Hội đủ điều kiện

Các thành viên Medi-Cal của CalOptima Health thực hiện kiểm tra sức khỏe sau khi sinh trong khoảng thời gian từ 1 đến 12 tuần sau khi sinh

wellness icon

Chương Trình Khám Sức khỏe Tổng quát Hàng năm

Tải xuống Mẫu đơn   

Tặng thưởng Miễn phí

Thẻ quà tặng trị giá $50

Tiêu chuẩn
để Hội đủ điều kiện

Các thành viên Medi-Cal của CalOptima Health từ 45 tuổi trở lên hoàn tất Khám Sức khỏe Tổng quát Hàng năm

Colorectal Cancer Screening

Download the Form   

No-Cost Reward

$50 gift card

Eligibility Criteria

CalOptima Health Medi-Cal members ages 45-75 who complete a colonoscopy

Diabetes A1c Test Icon

Xét Nghiệm Chì Trong Máu lúc 12 Tháng Tuổi

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên Medi-Cal của CalOptima Health hội đủ điều kiện có thể nhận một thẻ quà tặng trị giá $25 miễn phí khi hoàn tất xét nghiệm chì trong máu lúc 12 tháng tuổi!

Diabetes A1c Test Icon

Xét Nghiệm Chì Trong Máu lúc 24 Tháng Tuổi

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên Medi-Cal của CalOptima Health hội đủ điều kiện có thể nhận một thẻ quà tặng trị giá $25 miễn phí khi hoàn tất xét nghiệm chì trong máu lúc 24 tháng tuổi!

Các Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe của OneCare (HMO D-SNP), Chương trình Medicare Medi-Cal, của CalOptima Health

Cancer Icon

Khám nghiệm Truy tìm Ung thư vú

Tải xuống Mẫu đơn   

Tặng thưởng Miễn phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu chuẩn
để Hội đủ điều kiện

Các thành viên OneCare của CalOptima Health đến hạn thực hiện khám nghiệm và hoàn tất việc chụp quang tuyến truy tìm ung thư vú

Colorectal Cancer Icon

Khám nghiệm Ngăn ngừa Ung thư Đại trực tràng

Tải xuống Mẫu đơn   

Tặng thưởng Miễn phí

Thẻ quà tặng trị giá $50

Tiêu chuẩn
để Hội đủ điều kiện

Các thành viên OneCare của CalOptima Health hoàn tất xét nghiệm nội soi đại tràng

Khám Sức khỏe Tổng quát
Hàng năm

Tải xuống Mẫu đơn   

Tặng thưởng Miễn phí

Thẻ quà tặng trị giá $50

Tiêu chuẩn
để Hội đủ điều kiện

Các thành viên OneCare của CalOptima Health hoàn tất Khám Sức khỏe Tổng quát Hàng năm

Diabetes A1c Test Icon

Kiểm tra Tiểu đường A1C

Tải xuống Mẫu đơn   

Tặng thưởng Miễn phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu chuẩn
để Hội đủ điều kiện

Tiêu chuẩn để Hội đủ điều kiện
Các thành viên OneCare của CalOptima Health được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường và hoàn tất xét nghiệm A1C

Diabetes Eye Exam Icon

Khám Mắt cho Người bị Bệnh Tiểu Đường

Tải xuống Mẫu đơn   

Tặng thưởng Miễn phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu chuẩn
để Hội đủ điều kiện

Các thành viên OneCare của CalOptima Health được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường hoàn tất việc khám mắt cho người bị bệnh tiểu đường bằng cách làm giãn con ngươi hoặc khám võng mạc

Wellness Icon

Kiểm soát chứng Loãng xương cho những Thành viên bị Gãy xương

Tải xuống Mẫu đơn   

Tặng thưởng Miễn phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu chuẩn
để Hội đủ điều kiện

Các thành viên OneCare của CalOptima Health hoàn tất kiểm tra đo mật độ khoáng trong xương hoặc lấy toa thuốc điều trị chứng loãng xương trong vòng <6> tháng sau khi bị gãy xương

About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.