Medi-Cal

Các Tài Liệu Quan Trọng Khác

Document with arrow pointing down icon

Trợ giúp ngôn ngữ  Download PDF Icon Chúng tôi nói cùng ngôn ngữ với quý vị. Quý vị có thể nhận dịch vụ thông dịch, bao gồm Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (American Sign Language) không tốn phí cho tất cả các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị. Quý vị không cần nhờ bạn bè hoặc người thân thông dịch cho quý vị.

Download this file icon

Thông báo quyền riêng tư Download PDF Icon Luật tiểu bang và liên bang yêu cầu CalOptima phải bảo vệ thông tin y tế của quý vị. Hãy tìm hiểu cách chúng tôi giữ kín thông tin cá nhân của quý vị, và chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị với người khác như thế nào và khi nào.

Download this file icon

Thông báo không phân biệt đối xử  Download PDF Icon Phân biệt đối xử là trái với pháp luật. CalOptima Health tuân theo luật dân quyền của liên bang, và không phân biệt đối xử, ngăn chặn hoặc đối xử với các thành viên khác nhau vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Download this file icon

Bản tin thông báo hàng năm Download PDF Icon Xin đọc những thông báo chúng tôi gửi cho quý vị qua đường bưu điện vào cuối mỗi năm.

Document with arrow pointing down icon

Hướng dẫn về nguồn Trợ giúp Thiếu niên được Nhận nuôi Download PDF Icon Tìm hiểu thêm về cách CalOptima hỗ trợ các Gia Đình Nhận Con Nuôi và Người Chăm Sóc Có Quan Hệ Họ Hàng.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu