About CalOptima

Executive Management

Leading the future of health care

Michael Hunn

Michael Hunn
Chief Executive Officer

Veronica Carpenter

Veronica Carpenter
Chief of Staff

Nancy Huang

Nancy Huang
Chief Financial Officer

Yunkyung Kim

Yunkyung Kim
Chief Operating Officer

Richard Pitts

Richard Pitts, D.O., Ph.D.
Chief Medical Officer

Michaell Rose

Michaell Silva Rose, DrPH, LCSW
Chief Health Equity Officer

John Tanner

John Tanner
Chief Compliance Officer

Zeinab Dabbah

Zeinab Dabbah, M.D., J.D., M.P.H.
Deputy Chief Medical Officer

Kelly Bruno-Nelson

Kelly Bruno-Nelson
Executive Director, Medi-Cal/CalAIM

Kelly Giardina

Kelly Giardina
Executive Director, Clinical Operations

Michael Gomez

Michael Gomez
Executive Director, Network Operations

Marie Jeannis

Marie Jeannis, RN, MSN, CCM
Executive Director, Population Health Management

Carmen Katsarov

Carmen Katsarov, LPCC, CCM
Executive Director, Behavioral Health Integration

Ladan Khamseh

Ladan Khamseh
Executive Director, Operations

Donna Laverdiere

Donna Laverdiere
Executive Director, Strategic Development

Linda Lee

Linda Lee, MPH
Executive Director, Quality

Eric Rustad

Eric Rustad
Executive Director, Finance

Javier Sanchez

Javier Sanchez
Executive Director, Medicare Programs

Deanne Thompson

Deanne Thompson
Executive Director, Marketing and Communications

About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.