PACE

PACE Telehealth

5 Bước Dễ dàng để Cài đặt Ứng dụng VSee Clinic trên các Thiết bị Apple và Android


Android Devices

English


Los dispositivos de Android

Español


Thiết bị Android

Tiếng Việt


Apple Devices

English


Los dispositivos de Apple

Español


Thiết bị Apple

Tiếng Việt

If you need help, please call PACE at 1-714-468-1100 or TTY at 1-714-468-1063.

Si necesita ayuda, llame al PACE al 1-714-468-1100 o bien a la línea TTY al 1-714-468-1063.

Nếu quý vị cần trợ giúp, xin gọi cho PACE ở số 1-714-468-1100 hoặc TTY ở số 1-714-468-1063.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ PACE
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  1-714-468-1100 Số tại địa phương
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  1-714-468-1063 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào PACE
  1-844-999-PACE (7223) Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Đến văn phòng của chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  Quý vị có thể đến mà không cần hẹn trước.
  Chúng tôi đóng cửa vào một số ngày lễ nhất định.

  13300 Garden Grove Blvd.
  Garden Grove, CA 92843

 • Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên Mới của PACE
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu