OneCare Connect

Quý Vị Có Thể Báo Cáo Về Sự Gian Lận hoặc Lạm Dụng

Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức 1-855-507-1805 (TTY 711)

Xin gọi cho chúng tôi

Nếu quý vị thấy bất kỳ hoạt động nào quý vị nghĩ là gian lận hoặc lãng phí, chúng tôi đặc biệt khuyến khích quý vị gọi Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức của chúng tôi ở số 1-855-507-1805 (TTY 711). Quý vị cũng có thể báo cáo hoạt động sử dụng mẫu đơn Báo Cáo Tuân Thủ và Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng (FWA) của CalOptima.

Quý vị không cần phải cho biết tên của quý vị để báo cáo hoạt động gian lận.

 

Download this file icon

Hoàn tất Mẫu Đơn Báo Cáo Tuân Thủ và Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng Download PDF Icon Mẫu đơn được bảo mật này có hướng dẫn cách để điền mẫu đơn và nơi gửi mẫu đơn.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
  • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
    Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
    1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
    711 TTY

Đến Văn Phòng của Chúng Tôi

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.