Thông Tin về COVID-19 cho Thành Viên

Thông tin về Bệnh Vi-rút Corona Năm 2019 (COVID-19), bao gồm các triệu chứng, cách tự bảo vệ bản thân, cách liên hệ với CalOptima và cách nhận sự chăm sóc.

COVID-19 Provider Information Updates for providers on CalOptima’s response to COVID-19 and information about your interactions with our employees and members.

COVID-19 Provider Toolkit COVID-19 guidance and resource tools to assist providers when communicating with CalOptima members.

COVID-19 Community Partner Information An update on CalOptima’s response to COVID-19 and information about your interactions with our employees and members.

COVID-19 Community-Based Organization (CBO) Toolkit COVID-19 guidance and resource tools to assist CBOs when communicating with community members and other stakeholders.

Giới Thiệu
Làm thế nào để...
  • Liên Lạc Với CalOptima
    Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại hoặc đến văn phòng của chúng tôi

  • Sử dụng Trang Thông Tin Cho Thành Viên
    Tìm hiểu về những gì quý vị có thể thực hiện với trang thông tin cho thành viên, như thay đổi địa chỉ của quý vị hoặc chọn một bác sĩ mới
Tuyển Dụng
Tin Tức Mới Nhất