CalOptima Health

Sức khỏe của Quý vị là Quan trọng nhất với Chúng tôi

Chú trọng đến Sức khỏe trong Tương lai

Image displaying the text Whole Person Health, Access to Care, Support Services, Food Security, Mental Health, A Roof Over Head


Là chương trình y tế lớn nhất tại Quận Cam, chúng tôi biết rằng sức khỏe trong tương lai phụ thuộc vào nhiều thứ hơn là chỉ ở dịch vụ y khoa. Dù quý vị ở độ tuổi nào, hoàn cảnh sống đều có ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi loại bỏ các rào cản có tác động đến sức khỏe, hỗ trợ các thành viên có nhu cầu nhận dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, dịch vụ về nhà ở, bảo đảm có đủ lương thực và nhiều hơn nữa. Vì sức khỏe của quý vị là quan trọng nhất với chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về các chương trình của chúng tôi

Medi-Cal Icon

Medi-Cal Chương trình Medicaid của Tiểu bang California dành cho trẻ em, người lớn, người cao niên và người khuyết tật có thu nhập thấp, cung cấp sự đài thọ cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện

Medi-Cal Icon

CalAIM Những dịch vụ chăm sóc toàn diện nhằm giải quyết những nhu cầu về thể chất, hành vi, sự phát triển và xã hội của thành viên, đồng thời mở rộng sự hỗ trợ ra bên ngoài các cơ sở chăm sóc sức khỏe và trực tiếp đi vào trong cộng đồng

OneCare Icon

OneCare (HMO D-SNP) Chương trình Medicare Advantage các Nhu cầu Đặc biệt dành cho người cao niên và những người khuyết tật hội đủ điều kiện cho cả chương trình Medicare và Medi-Cal

PACE Icon

Chương trình Chăm sóc Toàn diện cho Người Cao niên Chương trình Chăm sóc Toàn diện cho Người Cao niên (Program of All-Inclusive Care for the Elderly, PACE) dành cho người cao niên đau yếu, cung cấp đầy đủ các dịch vụ y tế và xã hội để người cao niên có thể tiếp tục sống trong cộng đồng

Về CalOptima Health

CalOptima Health đài thọ cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ nguồn tài trợ công cộng cho trẻ em, người lớn, người cao niên và người khuyết tật có thu nhập thấp tại Quận Cam, California. Sứ mệnh của CalOptima Health là phục vụ sức khỏe của các thành viên với sự tối hảo và đầy phẩm giá, tôn trọng giá trị và những nhu cầu của từng người. CalOptima Health phục vụ cho gần 1 triệu thành viên với một hệ thống gồm hơn 9,400 bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa và 45 bệnh viện cấp tính và phục hồi chức năng.

Để biết liệu quý vị có hội đủ điều kiện cho chương trình Medi-Cal của CalOptima Health, xin liên lạc với Sở Xã Hội của Quận Cam ở số
800-281-9799 hoặc www.ssa.ocgov.com/health-care-services.  

Contact Us
Provider Directory
  • Find a Provider
    CalOptima Health works with over 3,700 Orange County physicians, making it easy for our members to get the care they need.

    Check here for our extensive list of providers, health networks, medical groups, hospitals and pharmacies.
Claims
Provider Trainings
  • Trainings by Topic
    View the latest model of care and other educational materials designed to help you and your staff provide care for CalOptima Health members.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.