OneCare Connect

Sự Khởi Đầu

Chào mừng quý vị đến với Chương Trình OneCare Connect

Chương trình OneCare Connect Sắp Chuyển đổi thành Chương trình OneCare

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, chương trình OneCare Connect của quý vị sẽ chuyển đổi thành chương trình OneCare, Chương trình Các nhu cầu Đặc biệt của CalOptima Health Dành cho Thành viên Hội đủ Điều kiện với cả Medicare và Medi-Cal.

Sau đây là những điều quý vị cần biết:

 • Quý vị sẽ tiếp tục nhận được những phúc lợi chăm sóc y tế của mình và sự đài thọ sẽ không bị gián đoạn.
 • Quý vị không cần thực hiện bất kỳ điều gì để ghi danh vào chương trình OneCare.
 • Quý vị sẽ tự động được chuyển qua chương trình OneCare.
 • Trong tháng 10 năm 2022, quý vị sẽ được thông báo lại về sự thay đổi này bằng thư gửi qua đường bưu điện.

Nếu quý vị có thắc mắc, xin gọi cho văn phòng Dịch Vụ OneCare Connect ở số miễn phí 1-855-705-8823 TTY 711, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

OneCare Connect là gì?

OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare–Medicaid Plan) kết hợp phúc lợi Medicare và Medi-Cal của quý vị làm cho việc nhận sự chăm sóc y tế có phẩm chất dễ dàng hơn. Quý vị cũng nhận được sự chăm sóc nhãn khoa và dịch vụ chuyên chở đến các buổi hẹn y khoa mà không tốn thêm chi phí.

Ngoài ra, quý vị được trợ giúp để nhận những dịch vụ quý vị cần, khi quý vị cần. Một Điều Phối Viên Chăm Sóc Cá Nhân làm việc với quý vị và các bác sĩ của quý vị để tạo ra một chương trình y tế phù hợp với các nhu cầu của quý vị.

Để biết nếu quý vị hội đủ điều kiện, xin vui lòng gọi Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect ở số điện thoại dưới đây.

Arrow Icon

Tìm hiểu về các phúc lợi được đài thọ Xem bản tóm tắt các phúc lợi của OneCare Connect.

Arrow Icon

Tham khảo các câu hỏi thường gặp Xem câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về OneCare Connect.

Arrow Icon

Thành viên mới nên bắt đầu tại đây Tìm hiểu về 2 việc quý vị cần thực hiện ngay lập tức.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
  711 TTY

Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OCC Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.