Health and Wellness

برنامه پاداش سلامتی اعضا

نقش فعالی در سلامتی خود داشته باشید!

CalOptima Health به اعضا واجد شرایط برای ایفای نقش فعال در سلامت خود جوایز بدون هزینه ارائه می دهد! می توانید فرم ها را در لینک های زیر دانلود کرده و پرینت بگیرید تا در ویزیت بعدی خود با پزشک خود تکمیل کنید. لطفاً برای جزئیات واجد شرایط بودن و برنامه، همه فرمهای پاداش سلامت را ببینید.

اگر در مورد برنامه پاداش سلامت اعضا سؤالی دارید، با خدمات مشتری CalOptima Health با شماره‌های رایگان زیر تماس بگیرید. ما کارکنانی داریم که به زبان شما صحبت می‌کنند.

  • Medi-Cal: دوشنبه تا جمعه، از ساعت 8 صبح تا 5:30 بعد از ظهر. (TTY 711)1-888-587-8088
  • OneCare:24 (TTY 711) 1-877-412-2734 ، ساعت شبانه روز، 7 روز هفته

مهم: این صفحه فقط جوایز سلامت اعضای فعلی را نشان می دهد. کارت های هدیه تا زمان اتمام موجودی در دسترس می باشند. این برنامه ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی متوقف شود. شرکت کنندگان در برنامه CalOptima Health Care All Inclusive for the Elderly (PACE) واجد شرایط دریافت جوایز بهداشتی نیستند. اعضای Kaiser Permanente فقط می‌توانند در پاداش سلامت اعضا برای واکسن COVID-19 شرکت کنند. اعضایKaiser Permanente از سایر جوایز بهداشتی مستثنی هستند.

جوایز سلامتی CalOptima Health :Medi-Cal

Cancer Icon

غربالگری سرطان سینه

فرم را دانلود کنید    

پاداش رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضای 50 تا 74 سالهMedi-Cal CalOptima Health که ماموگرافی غربالگری سرطان سینه را تکمیل می کنند

Cervical Cancer Icon

غربالگری سرطان دهانه رحم

فرم را دانلود کنید   

پاداش رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضای 21 تا 64 سالهMedi-Cal CalOptima Health که غربالگری سرطان دهانه رحم را کامل کرده اند

Diabetes A1c Test Icon

تست دیابت A1C

فرم را دانلود کنید    

پاداش رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضای 18 تا 75 ساله Medi-Cal CalOptima Health با تشخیص دیابت که آزمایش A1C را تکمیل می کنند

Diabetes Eye Exam Icon

معاینه چشم دیابت

فرم را دانلود کنید    

پاداش رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضای CalOptima Health Medi-Cal در رده سنی 18 تا 75 سال با تشخیص دیابت که معاینه چشم اتساعی دیابت یا معاینه شبکیه چشم را کامل کرده اند

Postpartum Icon

چکاپ پس از زایمان

فرم را دانلود کنید   

پاداش رایگان

کارت هدیه $50

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضای CalOptima Health Medi-Cal که بین 1 تا 12 هفته پس از زایمان معاینه پس از زایمان را انجام می دهند

Wellness Icon

بازدید سالانه سلامتی

فرم را دانلود کنید   

پاداش رایگان

کارت هدیه $50

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضای CalOptima Health Medi-Cal در رده سنی 45 سال و بالاتر که یک ویزیت سالانه سلامتی را تکمیل می کنند

Colorectal Cancer Screening

Download the Form   

No-Cost Reward

$50 gift card

Eligibility Criteria

CalOptima Health Medi-Cal members ages 45-75 who complete a colonoscopy

Diabetes A1c Test Icon

آزمایش سرب خون در 12 ماهگی

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

CalOptima Health Medi-Cal اعضای واجد شرایط ماهگی یک 12 می توانند برای تکمیل آزمایش سرب خون در بدون هزینه دریافت کنند! $25 کارت هدیه

Diabetes A1c Test Icon

آزمایش سرب خون در 24 ماهگی

فرم را دانلود کنید   

جایزه رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

CalOptima Health Medi-Cal اعضای واجد شرایط ماهگی یک 24می توانند برای تکمیل آزمایش سرب خون در بدون هزینه دریافت کنند! $25 کارت هدیه

جوایزپاداش سلامت،
CalOptima Health OneCare (HMO D-SNP), a Medicare Medi-Cal Plan

Cancer Icon

غربالگری سرطان سینه

فرم را دانلود کنید    

پاداش رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضای CalOptima Health OneCare که وقت انجام ماموگرام غربالگری سرطان پستان آنها بوده و آن را ا انجام داده اند

Colorectal Cancer Icon

غربالگری سرطان کولون و روده بزرگ

فرم را دانلود کنید    

پاداش رایگان

کارت هدیه $50

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضا CalOptima Health OneCare که آزمایش کولونوسکوپی را انجام داده اند

Wellness Icon

بازدید سالانه سلامتی

فرم را دانلود کنید    

پاداش رایگان

کارت هدیه $50

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضا CalOptima Health OneCare که ویزیت سالانه تندرستی را انجام داده اند

Diabetes A1c Test Icon

تست دیابت A1C

فرم را دانلود کنید    

پاداش رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضای 18 تا 75 ساله CalOptima Health OneCare با تشخیص دیابت که آزمایش A1C را تکمیل می کنند

Diabetes Eye Exam Icon

معاینه چشم دیابت

فرم را دانلود کنید    

پاداش رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضای CalOptima Health OneCare با تشخیص دیابت که معاینه چشم اتساعی یا شبکیه دیابت را کامل می کنند.

Wellness Icon

مدیریت پوکی استخوان برای اعضای با سابقه شکستگی

فرم را دانلود کنید   

پاداش رایگان

کارت هدیه $25

معیارهای واجد شرایط بودن

اعضای CalOptima Health OneCare که آزمایش تراکم مواد معدنی استخوان خود را کامل کرده اند یا نسخه ای برای داروی پوکی استخوان را در کمتر از 6 ماه پس از شکستگی دریافت کرده اند

About Us
How To...
Careers
Latest News