Medi-Cal

شروع کار

به CalOptima Medi-Cal خوش آمدید

Technology Outage Information

CalOptima Health member services are available while we monitor the impact of a widespread technology outage. Please call 888-587-8088 (TTY 711) for member assistance.

مدیکل (Medi-Cal) — با نام دیگرمدیک اید ( Medicaid) — از برنامه‌های بیمه درمانی عمومی است که ایالت آن را ویژه افراد کم‌درآمد طراحی کرده است. این برنامه کودکان، سالخوردگان، افراد دچار معلولیت، کودکان تحت سرپرستی، زنان باردار و افراد کم‌درآمد دچار بیماری‌های خاص را پوشش می‌دهد.

CalOptima پوشش درمانی را برای آن دسته از ساکنان اورنج‌کانتی که واجد شرایط مدیکل کامل هستند، فراهم می‌کند. پس از ثبت نام،به شما کمک میکنیم تا ارائه‌دهندگان مناسب برای تامین نیازهای شما را انتخاب کنیم. برنامه‌های ویژه بسیاری نیز برای حفظ تندرستی شما وجود دارد.

آشنایی با روش ثبت‌نام ببینید که آیا واجد شرایط مدیکل هستید یا خیر، و نحوه درخواست.

آشنایی با مزایای تحت پوشش خلاصه‌ای از مزایای CalOptima Medi-Cal را ببینید.

پرسش‌های متداول را بخوانید پاسخ‌های داده شده به بسیاری از پرسش‌های رایج درباره CalOptima و Medi-Cal را ببینید.

اعضای جدید از اینجا آغاز کنند 4 اقدامی را که باید فوری انجام دهید، ببینید.

Learn About Whole-Child Model The WCM program combines your child’s Medi-Cal and CCS benefits under CalOptima.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات