Cancer Screening and Support

Get Informed

When it comes to cancer, knowledge is a powerful tool

nurse sitting with cancer patient looking on the bright side

ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

ما می دانیم که سرطان می تواند ترسناک باشد. اگر سؤالی در مورد غربالگری دارید، منتظر نتایج آزمایش یا دریافت درمان هستید، CalOptima Health ابزارها و اطلاعاتی برای کمک به شما در تصمیم گیری برای مراقبت دارد.

• Screening guidelines
• Benefits of early detection
• Screening health rewards

• Screening process
• What to expect
• Benefits and coverage

Steps you can take based on your results:
• I don’t have cancer
• I need more testing
• I have cancer

ما برای ایجاد تغییرات مثبت احساس تعهد داریم

در سال 2023، CalOptima Health با پیشروان محلی و کشوری در مبارزه با سرطان برای راه‌اندازی برنامه جامع غربالگری و حمایت از سرطان در جامعه همکاری کرد. ما با هم برای رسیدن به یک هدف مشترک تلاش می کنیم که احتمال تشخیص دیرهنگام سرطان پستان، دهانه رحم، کولورکتال و ریه در مراحل آخر را کاهش دهد. ما این کار را با اطمینان از دسترسی عادلانه همه اعضای Medi-Cal به مراقبت با کیفیت بالا انجام می دهیم.

ما برای ایجاد تغییرات مثبت احساس تعهد داریم

در سال 2023، CalOptima Health با پیشروان محلی و کشوری در مبارزه با سرطان برای راه‌اندازی برنامه جامع غربالگری و حمایت از سرطان در جامعه همکاری کرد. ما با هم برای رسیدن به یک هدف مشترک تلاش می کنیم که احتمال تشخیص دیرهنگام سرطان پستان، دهانه رحم، کولورکتال و ریه در مراحل آخر را کاهش دهد. ما این کار را با اطمینان از دسترسی عادلانه همه اعضای Medi-Cal به مراقبت با کیفیت بالا انجام می دهیم.

در مورد ما
چگونه......
  • تماس با CalOptima
    شما میتوانید با ما از طریق تلفن تماس بگیرید یا شخصا به ما مراجعه نمایید.

  • استفاده از پورتال اعضاء
    اطلاعات در مورد کارهایی که در پورتال اعضاء میتوانید انجام دهید ، مانند تغییر آدرس و انتخاب پزشک.
مشاغل
آخرین خبرها

Download the free Adobe Reader.

مطالب موجود در این وب سایت به فرمت PDF ، ممکن است برای مشاهده به Adobe Reader نیاز داشته باشند. برای دان لود کردن رایگان Adobe Reader از وب سایت Adobe ، اینجا را کلیک کنید.