Medi-Cal

مزایا

خلاصه ای از مزایای تحت پوشش مدیکل (Medi-Cal).

خدمات درمانی

 • ملاقات با ارائه دهنده مراقبتهای اولیه
 • ملاقات با متخصص پزشکی
 • مراقبتهای اورژانس و بیمارستانی
 • مراقبتهای قبل از زایمان و نوزادان
 • واکسیناسیون
 • دارودرمانی
 • خدمات آزمایشگاه

خدمات سلامت رفتاری

 • سلامت روان سرپایی برای مشکلات خفیف تا متوسط
 • درمانهای سلامت رفتاری

خدمات و لوازم دیگر

 • صندلی چرخدار، واکر،عصا و غیره
 • سمعک
 • خدمات درمانی در منزل
 • لوازم پزشکی

مراقبت بینایی

 • معاینه عادی چشم
 • عینک یا لنز ارتماسی

حمل و نقل

 • حمل و نقل اورژانس
 • حمل و نقل پزشکی غیر اضطراری
 • حمل و نقل غیر پزشکی

خدمات و پشتیبانی بلند مدت

 • خدمات پشتیبانی در منزل
 • برنامه خدمات چند منظوره سالمندان
 • خدمات اجتماعی بزرگسالان
 • مراقبت در مراکز پرستاری
 • مراقبت در آسایشگاه

توجه: برخی از خدمات قبل از پوشش به مجوز از قبل احتیاج دارند. مجوز از قبل تاییدیه ای توسط شبکه درمانی است برای خدمات ویژه پزشکی. در این محل در مورد مجوز قبلی اطلاعاتی دریافت نمایید.

کتابچه راهنمای اعضاء مدیکل (Medi-Cal) شامل فهرست کامل مزایا میباشد.

کتابچه راهنمای اعضاء مدیکل (Medi-cal) را دانلود نمایید . این کتابچه شامل فهرستی ازموارد تحت پوشش، چگونگی دریافت خدمات، حقوق شما به عنوان یک عضو، مسئولیتهای شما و مطالب بیشتر است.

منابع برای کودکان و نوجوانان با CalOptima Health

منابع برای کودکان و نوجوانانDownload PDF Icon

تلفن مشاوره با پرستار ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم زمانی که شما یا عزیزانتان بیمار، ناخوش هستید یا جراحت دارید بتوانید پاسخ پرسشهایتان را دریافت نمایید.

برنامه های دیگر ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که به بهترین مراقبت های درمانی ممکن دسترسی داشته باشید .

مجوز از قبل درخواست تایید قبلی به منظور ارائه خدمات ویژه درمانی.

خدماتی که توسط سازمانهای دیگر ارائه میشود برخی از خدمات توسط CalOptima پوشش داده نمیشوند و توسط دیگر سازمانها تحت پوشش قرار میگیرند.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات