Chúng Tôi Nói Cùng Ngôn Ngữ với Quý Vị

Chào Mừng Quý Vị Đến Với OneCare (HMO SNP)!

OneCare (HMO SNP) có nghĩa là sự chăm sóc toàn diện. Tất cả các phúc lợi Medicare và Medi-Cal được đài thọ trong một chương trình để làm cho việc chăm sóc y tế mà quý vị cần được dễ dàng hơn. Với chương trình OneCare của CalOptima, quý vị có thể chọn trong hơn 2,800 bác sĩ sẵn sàng phục vụ quý vị trong Quận Cam.

Chúng tôi cung cấp sự đài thọ thuốc theo toa, đài thọ nhãn khoa, và nhiều phúc lợi khác, chẳng hạn như phương tiện di chuyển đi và về từ các buổi hẹn y khoa.

Để trở thành thành viên của chương trình CalOptima OneCare, quý vị phải:

  • Sống trong Quận Cam

  • Có Medi-Cal và Medicare Phần A và B

Để biết thêm thông tin về OneCare hoặc được giúp đỡ về việc chăm sóc sức khỏe của quý vị, vui lòng gọi văn phòng Dịch Vụ OneCare ở đường dây miễn phí số 1-877-412-2734, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi đường dây miễn phí ở số 1-800-735-2929. Hoặc đến văn phòng của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi chào đón những người đến mà không có hẹn trước. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

Tài Liệu Quan Trọng Cho Các Thành Viên Của OneCare

Sức khỏe của quý vị thì quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi có mặt để giúp quý vị hiểu và có thể nhận tất cả các phúc lợi của quý vị như là một thành viên của OneCare. Những văn bản dưới đây giải thích những quyền hạn, phúc lợi của quý vị, cách để nhận sự chăm sóc và nhiều hơn nữa. Nếu có các văn bản nào không được liệt kê mà quý vị muốn nhận bằng ngôn ngữ của mình, xin gọi cho văn phòng Dịch Vụ OneCare ở đường dây miễn phí số 1-877-412-2734, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi đường dây miễn phí ở số 1-800-735-2929. Hoặc đến văn phòng của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi chào đón những người đến mà không có hẹn trước. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Ngôn Ngữ
Chúng tôi có dịch vụ thông dịch viên miễn phí để trả lời bất cứ câu hỏi nào quý vị có thể có về sức khỏe và chương trình thuốc của quý vị. Để có một thông dịch viên, chỉ cần gọi văn phòng Dịch Vụ OneCare ở đường dây miễn phí số 1-877-412-2734. Có người nói cùng ngôn ngữ với quý vị để giúp quý vị. Dịch vụ này thì miễn phí.

Thông Báo về việc Không Phân Biệt Đối Xử

Bản Đánh Giá Chương Trình OneCare năm 2019 (Star Rating)

Thông Tin Ghi Danh Gia Nhập

Mẫu Đơn Ghi Danh Gia Nhập OneCare
Nếu quý vị muốn nộp đơn để trở thành một thành viên của OneCare, xin điền đầy đủ và gửi lại mẫu đơn này đến OneCare.

Lịch Buổi Hướng Dẫn Thành Viên Mới
Quý vị mới gia nhập vào OneCare? Tham gia vào Buổi Hướng Dẫn Thành Viên Mới để biết cách nhận các phúc lợi của quý vị một cách đầy đủ nhất.

Thông Tin Các Phúc Lợi năm 2019

Bản Tóm Tắt Các Phúc Lợi Của OneCare 2019
Bản Tóm Tắt Các Phúc Lợi cung cấp cho quý vị sự tóm tắt ngắn gọn về các phúc lợi mà quý vị có khi là thành viên OneCare.

Tài Liệu Minh Định Sự Đài Thọ OneCare 2019
Bản Minh Định Sự Đài Thọ là một bản hướng dẫn tổng quát tất cả các phúc lợi của quý vị khi là một thành viên của OneCare, bao gồm thông tin về những gì được đài thọ, cách nhận các dịch vụ, quyền lợi của quý vị khi là một thành viên, trách nhiệm của quý vị và nhiều hơn nữa.

Danh Sách Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Nhà Thuốc OneCare 2019
Sử dụng Danh Sách Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Nhà Thuốc để tìm một bác sĩ, bác sĩ chuyên môn, nhà thuốc hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác được đài thọ và gần quý vị.

Thông Báo Thực Hiện Quyền Riêng Tư

CalOptima có quy định về quyền riêng tư giải thích những bước chúng tôi làm để giữ kín thông tin cá nhân của quý vị. Điều này cũng giải thích cách nào và khi nào chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị với người khác.

Xem Thông Báo Thực Hiện Quyền Riêng Tư

Cách Nộp Đơn Than Phiền

Là một thành viên của OneCare, chúng tôi muốn nghe những sự quan tâm của quý vị về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quý vị nhận được. Chúng tôi muốn quý vị thảo luận với bác sĩ hoặc nhóm y tế của quý vị nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì về sự chăm sóc sức khỏe của quý vị. Nếu không thể, hoặc quý vị cần giúp đỡ, xin gọi văn phòng Dịch Vụ OneCare ở đường dây miễn phí số
1-877-412-2734, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi ở đường dây miễn phí số 1-800-735-2929. Hoặc đến văn phòng của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi chào đón những người đến mà không có hẹn trước. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

Cách Nộp Đơn Khiếu Nại hoặc Than Phiền

Mẫu Đơn Thông Dụng

OneCare muốn quý vị nhận sự chăm sóc quý vị cần một cách dễ dàng hơn. Các mẫu đơn được liệt kê sau đây có thể giúp quý vị khi nói chuyện với OneCare hoặc các bác sĩ của quý vị. Nếu quý vị không thể tìm thấy những gì quý vị đang tìm kiếm, xin gọi văn phòng Dịch Vụ OneCare ở đường dây miễn phí số 1-877-412-2734, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi ở đường dây miễn phí số 1-800-735-2929. Hoặc đến văn phòng của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi chào đón những người đến mà không có hẹn trước. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

Mẫu Đơn Khiếu Nại và Than Phiền

Đơn Chỉ Định Người Đại Diện

Mẫu Đơn Cho Phép Tiết Lộ Thông Tin Về Sức Khỏe Được Giữ Kín (PHI)

Bản Hướng Dẫn Sự Cho Phép theo Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và ung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế (HIPAA) của CalOptima để Tiết Lộ hông Tin về Sức Khỏe Được Giữ Kín (PHI)

Đơn Ghi Danh Gia Nhập

Yêu Cầu Cá Nhân để Sử Dụng Thông Tin về Sức Khỏe (PHI)

Sự Yêu Cầu Sửa Đổi Thông Tin về Sức Khỏe (PHI) của Thành Viên

Đơn Yêu Cầu Một Bản Liệt Kê Những Sự Tiết Lộ Về Thông Tin Sức Khỏe

Đơn Yêu Cầu Liên Lạc Kín Đáo/Giới Hạn Cách Liên Lạc

Đơn Yêu Cầu Hạn Chế Việc Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Sức Khỏe Được Bảo Mật (PHI)

Lời Xác Nhận về Việc Không Đồng Ý

Đơn Nghi Ngờ Sự Gian Lận hoặc Lạm Dụng

Chúng Tôi Nói Cùng Ngôn Ngữ Với Quý Vị

Tại OneCare, chúng tôi tin vào sự quan trọng của việc cung cấp các dịch vụ nhạy cảm với các nhu cầu của cộng đồng. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng quý vị nhận được sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể. OneCare tôn trọng quý vị, văn hóa và tín ngưỡng của quý vị. Chúng tôi muốn quý vị cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với chúng tôi và những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế.

Để Dễ Dàng Hơn Cho Quý Vị, OneCare Cung Cấp:

  • Nhân viên nói được hai ngôn ngữ để giúp quý vị với ngôn ngữ của mình

  • Các dịch vụ thông dịch viên được cung cấp miễn phí cho quý vị cho tất cả các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị, bao gồm ngôn ngữ bằng dấu hiệu dành cho người khiếm thính (American Sign Language). Quý vị không cần hỏi bạn bè hoặc người thân trong gia đình thông dịch cho quý vị. Quý vị có thể nhận các dịch vụ thông dịch viên 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần cho:

    Các dịch vụ y tế: buổi khám bác sĩ, dịch vụ sau giờ làm việc, dịch vụ chăm sóc khẩn cấp, dịch vụ nhà thuốc và các lớp hướng dẫn sức khỏe

    Các dịch vụ không liên quan đến y tế: văn phòng dịch vụ, than phiền của thành viên và buổi hướng dẫn thành viên

  • Các tài liệu hướng dẫn y tế và thông tin gia nhập được in bằng nhiều ngôn ngữ miễn phí cho quý vị

  • Các tài liệu bằng các hình thức khác theo yêu cầu, như chữ nổi Braille, đĩa thu thanh hoặc khổ chữ in lớn

Quý vị chỉ cần gọi cho nhóm y tế của quý vị hoặc OneCare. Cho các buổi hẹn, hãy bảo đảm rằng quý vị yêu cầu một thông dịch viên ít nhất 5 ngày làm việc trước buổi hẹn của quý vị.

Để liên lạc với chúng tôi, xin gọi văn phòng Dịch Vụ OneCare ở đường dây miễn phí số
1-877-412-2734, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi ở đường dây miễn phí số 1-800-735-2929. Hoặc đến văn phòng của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi chào đón những người đến mà không có hẹn trước. Chúng tôi có nhân viên nói cùng ngôn ngữ với quý vị.

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin nhấn vào trang mạng nối kết dưới đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Khiếu Nại của Medicare)

H5433_19MM055_M Accepted (12/30/18)

OneCare (HMO SNP) là một chương trình Medicare Advantage có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh gia nhập OneCare tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Những người thụ hưởng hội đủ điều kiện có thể gia nhập bất cứ lúc nào. Những người thụ hưởng hội đủ điều kiện phải có cả Phần A và Phần B để gia nhập chương trình. Thông tin này không phải là sự miêu tả toàn diện của các phúc lợi. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc chương trình. Các hạn chế, tiền phụ phí và giới hạn có thể được áp dụng. Các phúc lợi, tiền lệ phí và/hoặc tiền phụ phí/tiền đồng trả có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Tiền phụ phí, tiền đồng trả, và tiền khấu trừ có thể khác nhau tùy vào mức Trợ Giúp Thêm quý vị nhận được. Xin liên lạc chương trình để biết thêm chi tiết. Các Nhà Thuốc/Bác Sĩ/Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khác có trong hệ thống của chúng tôi. Những người thụ hưởng Medicare cũng có thể gia nhập vào OneCare (HMO SNP) qua Trung Tâm Ghi Danh Gia Nhập Trên Mạng của Medicare CMS (tiếng Anh là CMS Medicare Online Enrollment Center) tại địa chỉ http://www.medicare.gov. Medicare đã không xem xét hoặc xác nhận thông tin này. Danh Sách Thuốc, hệ thống nhà thuốc, và/hoặc hệ thống nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ được thông báo khi cần thiết. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Thông tin này có sẵn miễn phí bằng những ngôn ngữ khác. Xin gọi văn phòng dịch vụ của chúng tôi ở số 1-877-412-2734, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY nên gọi ở số 1-800-735-2929.

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.

Language
Text Size