Trong Phần Này

Ngày và Giờ của Những Buổi Hướng Dẫn Thành Viên Mới

Ngày và Giờ của Những Buổi Hướng Dẫn Thành Viên Mới

Chương Trình

Ngày

Medi-Cal Health Network

Giờ và Địa Điểm

9:30 đến 10:30 sang

County Community Service Center Annex
15496 Magnolia St., Ste. 111
Westminster, CA 92683

Thứ năm 25 Tháng 1, 2018
Thứ năm 22 tháng 2, 2018
Thứ năm 22 Tháng 3, 2018
Thứ năm 26 tháng 4, năm 2018
Thứ năm 24 tháng 5, năm 2018
Thứ năm 28 Tháng 6, 2018
Thứ năm 26 Tháng 7, 2018
Thứ năm 23 tháng 8, 2018
Thứ năm 27 tháng 9, 2018
Thứ năm 25 Tháng Mười, 2018
Thứ năm 29 Tháng 11, năm 2018

  

Chương Trình

Ngày

Medi-Cal COD (Medi-Medi)

Giờ và Địa Điểm

9:30 đến 10:30 sang

County Community Service Center Annex
15496 Magnolia St., Ste. 111
Westminster, CA 92683

Thứ năm 04 Tháng 1, 2018
Thứ năm 01 Tháng 3, 2018
Thứ năm 03 Tháng 5, 2018
Thứ năm 05 Tháng 7, 2018
Thứ năm 06 Tháng 9, 2018
Thứ năm 01 Tháng 11, 2018

  

Chương Trình

Ngày

OneCare Connect

Giờ và Địa Điểm

1:00 đến 2:00 chiều

CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

Thứ năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
Thứ năm, ngày 15 tháng 2 năm 2018
Thứ năm, ngày 22 tháng 3 năm 2018
Thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018
Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018
Thứ năm, ngày 21 tháng 6 năm 2018
Thứ năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018
Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2018
Thứ năm, ngày 20 tháng 9 năm 2018
Thứ năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018
Thứ năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018

  

Chương Trình

Ngày

OneCare (HMO SNP)

Giờ và Địa Điểm

11:00 sáng đến 12:00 trưa

CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

Thứ ba, ngày 23 tháng 1 năm 2018
Thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2018
Thứ ba, ngày 27 tháng 3 năm 2018
Thứ ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018
Thứ ba, ngày 22 tháng 5 năm 2018
Thứ ba, ngày 26 tháng 6 năm 2018
Thứ ba, ngày 24 tháng 7 năm 2018
Thứ ba, ngày 28 tháng 8 năm 2018
Thứ ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018
Thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018
Thứ ba, ngày 27 tháng 11 năm 2018

  

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.

Language
Text Size