Tìm kiếm một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Tìm Kiếm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Trên Trang Mạng

Để tìm một nhà cung cấp, hãy sử dụng công cụ tìm kiếm nhà cung cấp dưới đây. Nếu quý vị có điều gì thắc mắc, vui lòng liên hệ với văn phòng Dịch Vụ tại 1-714-246-8500 hoặc số miễn phí 1-888-587-8088, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Chúng tôi có nhân viên nói ngôn ngữ của quý vị. Người dùng TDD/TTY có thể gọi 1-800-735-2929.

Nếu quý vị cần được giúp đỡ với dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng chất gây nghiện, hãy gọi văn phòng Sức Khỏe Hành Vi của CalOptima tại số miễn phí 1-855-877-3885, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Người dùng TDD/TTY có thể gọi 1-800-735-2929.


Các Chi Tiết Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Nhận Bệnh Nhân Mới:

Các Chi Nhánh của Văn Phòng:

Nhóm Y Tế Liên Kết:Chọn Lựa Địa Điểm

 


Language
Text Size