Tìm Kiếm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi

Quý vị đang xem trang tìm kiếm nhà cung cấp Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi cho thành viên Medi-Cal.

Nếu quý vị là thành viên của OneCare (HMO SNP), hãy bấm vào đây

Nếu quý vị là thành viên của OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan), hãy bấm vào đây

Nếu quý vị là thành viên Medi-Cal và cần được giúp đỡ về dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng chất gây nghiện, vui lòng gọi cho văn phòng Sức Khỏe Hành Vi CalOptima tại 1-855-877-3885. Người dùng TDD/TTY có thể gọi 1-800-735-2929. Đây là số điện thoại miễn phí làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
Các Chi Tiết Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Nhận Bệnh Nhân Mới:

Các Chi Nhánh của Văn Phòng:

Nhóm Y Tế Liên Kết:Chọn Lựa Địa Điểm

 


Language
Text Size