Medi-Cal

الگوی کودک سالم

ارائه خدمات کودکان کالیفرنیا (California Children’s Services, CCS) به اعضای Medi-Cal - الزامات واجد شرایط بودن

برنامه الگوی کودک سالم برنامه‌ای است که برای کمک‌رسانی به کودکان CCS و خانواده‌های آنها در زمینه هماهنگی بهتر خدمات، دسترسی به خدمات و بهسازی نتایج درمانی اجرا می‌شود. برنامه الگوی کودک سالم (Whole-Child Model, WCM)، ترکیبی از برنامه Medi-Cal و مزایای CCS تحت CalOptima می‌باشد. CCS برنامه‌ای در سطح ایالت است که مراقبت پزشکی، تجهیزات و سایر خدمات را برای کودکان و نوجوانان زیر 21 سالی که دارای شرایط پزشکی وخیم خاصی هستند هماهنگ کرده و هزینه آن را پرداخت می‌کند.

منابع اعضای CalOptima

سایر منابع

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد CCS و الگوی کودک سالم روی لینک‌های زیر کلیک کنید. این برنامه‌ها توسط اداره خدمات مراقبت‌های بهداشتی کالیفرنیا (DHCS)، سازمان مراقبت سلامت اورنج کانتی ( OCHCA) و CalOptima مدیریت می‌شوند.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات