Medi-Cal

شروع کار

به CalOptima Medi-Cal خوش آمدید

تغییر در مزایای دارویی مدیکل سال 2022

سازمان خدمات درمانی (DHCS) مزایای دارویی شما را درتاریخ 1 ژانویه 2022 تغییر خواهد داد. داروهای نسخه دار شما تحت پوشش "Medi-Cal Rx" قرار خواهند گرفت. DHCS با پیمانکار جدید (Magellan) همکاری می کند تا خدمات Medi-Cal Rx را ارائه دهد.

این موضوع بر روی واجد شرایط بودن یا مزایای Medi-Cal شما تأثیری ندارد. شما از 1 ژانویه 2022، داروهای نسخه دار تحت پوشش Medi-Cal را به جای CalOptima از طریق Medi-Cal Rx دریافت خواهید کرد.

اگر در مورد Medi-Cal Rx سؤالات کلی دارید، با خط کمک تلفنی اعضای DHCS Medi-Cal توسط شماره
800-541-5555 تماس بگیرید. برای TTY با شماره 7077-430-800 ، در روزهای دوشنبه تا جمعه و از ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر تماس بگیرید.

مدیکل (Medi-Cal) — با نام دیگرمدیک اید ( Medicaid) — از برنامه‌های بیمه درمانی عمومی است که ایالت آن را ویژه افراد کم‌درآمد طراحی کرده است. این برنامه کودکان، سالخوردگان، افراد دچار معلولیت، کودکان تحت سرپرستی، زنان باردار و افراد کم‌درآمد دچار بیماری‌های خاص را پوشش می‌دهد.

CalOptima پوشش درمانی را برای آن دسته از ساکنان اورنج‌کانتی که واجد شرایط مدیکل کامل هستند، فراهم می‌کند. پس از ثبت نام،به شما کمک میکنیم تا ارائه‌دهندگان مناسب برای تامین نیازهای شما را انتخاب کنیم. برنامه‌های ویژه بسیاری نیز برای حفظ تندرستی شما وجود دارد.

آشنایی با روش ثبت‌نام ببینید که آیا واجد شرایط مدیکل هستید یا خیر، و نحوه درخواست.

آشنایی با مزایای تحت پوشش خلاصه‌ای از مزایای CalOptima Medi-Cal را ببینید.

پرسش‌های متداول را بخوانید پاسخ‌های داده شده به بسیاری از پرسش‌های رایج درباره CalOptima و Medi-Cal را ببینید.

اعضای جدید از اینجا آغاز کنند 4 اقدامی را که باید فوری انجام دهید، ببینید.

Learn About Whole-Child Model The WCM program combines your child’s Medi-Cal and CCS benefits under CalOptima.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات