شما میتوانید تقلب و سوء استفاده را گزارش دهید

خط تلفن تطابق با قوانین و اخلاق 1-855-507-1805 (TTY 711)

با ما تماس بگیرید

اگر شاهد فعالیتهای متقلبانه ، اسراف یا عدم رعایت قانون هستید، ما شدیداً شما را تشویق می کنیم که با خط تلفنی تطابق با قوانین و اخلاق به شماره 1-855-507-1805 (TTY 711)تماس بگیرید. همچنین میتوانید این فعالیتها را با استفاده ازاز فرم انطباق و FWA گزارش دهید.

در زمان گزارش فعالیتهای فریبکارانه لازم نیست نام خود را به ما بگویید.

 

Document with arrow pointing down icon

فرم آنلاین تطابق قوانین و گزارش تقلب، اتلاف و سوء استفاده را تکمیل نمایید  این فرم محرمانه دارای دستورالعمل چگونگی تکمیل و محل ارسال است.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات