Medi-Cal

برنامه داروخانه

مزایای داروخانه و داروی شما

تغییر در مزایای دارویی مدیکل سال 2022

سازمان خدمات درمانی (DHCS) مزایای دارویی شما را درتاریخ 1 ژانویه 2022 تغییر خواهد داد. داروهای نسخه دار شما تحت پوشش "Medi-Cal Rx" قرار خواهند گرفت. DHCS با پیمانکار جدید (Magellan) همکاری می کند تا خدمات Medi-Cal Rx را ارائه دهد.

این موضوع بر روی واجد شرایط بودن یا مزایای Medi-Cal شما تأثیری ندارد. شما از 1 ژانویه 2022، داروهای نسخه دار تحت پوشش Medi-Cal را به جای CalOptima از طریق Medi-Cal Rx دریافت خواهید کرد.

برای دریافت کمک با مرکز خدمات مشتریان Medi-Cal Rx توسط شماره1-800-977-2273 (TTY 711)، در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته ، 365 روز درسال تماس بگیرید.

شماره 1 را برای پشتیبانی اعضا انتخاب کنید.

کاربران TTY شماره 7 را گفته یا انتخاب کنید.

به وبسایت Medi-Cal Rx مراجعه نمایید جستجوی داروخانه، فهرست داروهای تحت قرارداد و غیره در وبسایت DHCS Medi-Cal Rx.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات