Medi-Cal

دیگر اسناد مهم

کمک زبانی  Download PDF Icon ما به زبان شما صحبت می‌کنیم. ما خدمات ترجمه، شامل زبان اشاره آمریکا را به صورت رایگان برای همه امور درمانی به شما ارائه می‌کنیم. لزومی ندارد که از بستگان یا دوستان به عنوان مترجم استفاده کنید.

Document with arrow pointing down icon

اطلاعیه روش حفظ حریم شخصی   CalOptima طبق قانون ایالتی و فدرال باید از اطلاعات پزشکی شما محافظت کند. با روش حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی و روش و دلایل تبادل آن با دیگران آشنا شوید.

Document with arrow pointing down icon

اطلاعیه ممنوعیت تبعیض   اعمال تبعیض عملی غیرقانونی است. CalOptima Health مستثنی کردن افراد یا رفتار دوگانه بر اساس نژاد، رنگ پوست، تابعیت، سن، معلولیت یا جنسیت را طبق قوانین حقوق مدنی فدرال مجاز نمی‌دانند.

Document with arrow pointing down icon

خبرنامه‌های اطلاعیه سالانه  با برنامه‌های ما در زمینه بهبود دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت آشنا شوید.

Document with arrow pointing down icon

راهنمای جوانان تحت قیومیت Download PDF Icon در مورد چگونگی حمایت CalOptima از خانواده های قیم و خویشاوندی بیشتر بدانید.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات