Medi-Cal

یافتن مراکز مراقبتهای فوری

Hospital Icon

ما برای کمک به شما آماده ایم

اگر برای پیدا کردن ارائه دهنده به کمک نیاز دارید، لطفاً با بخش خدمات مشتریان توسط شماره رایگان 1-888-587-8088 طی 7 روز هفته در 24 ساعت شبانه روز تماس بگیرید. ما کارمندانی داریم که به زبان شما صحبت میکنند. کاربران TDD/TTY میتوانند با شماره 1-800-735-2929 تماس حاصل نمایند.

 


نام ارائه دهنده:
تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات