Medi-Cal

انتخاب ارائه دهنده سلامت رفتاری

Hand Holding Heart Icon

ما برای کمک به شما آماده ایم

اگر عضو مدیکل هستید و در مورد سلامت روان یا اعتیاد به کمک نیاز دارید، لطفاً طی 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز با سلامت رفتاری CalOptima از طریق شماره تلفن 1-855-877-3885 تماس بگیرید. کاربران TDD/TTY میتوانند با شماره رایگان 1-800-735-2929 تماس حاصل نمایند.

 

میخواهید ارائه دهنده شما در چه منطقه ای باشد؟

جزئیات ارائه دهنده ( به منظور دقت بیشتردرجستجو/ پاسخ شما اختیاری است)

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات