Medi-Cal

برنامه‌های دیگر

دریافت مراقبت مورد نیاز، در زمان مناسب

ما می‌خواهیم از دسترسی شما به بهترین خدمات درمانی ممکن مطمئن شویم.

خدمات ترجمه شفاهی ما در CalOptima به زبان شما صحبت می‌کنیم. ما خدمات ترجمه، شامل زبان اشاره آمریکا را به صورت رایگان برای همه امور درمانی به شما ارائه می‌کنیم.

برنامه رابط اعضا امکان دریافت خدمات درمانی مناسب و معرفی بهنگام به مراکز درمانی را فراهم و ارتباط شما با منابع بهداشتی و همگانی را برقرار می‌کند.

برنامه خدمات چندمنظوره ویژه سالمندان (MSSP) MSSP به ارائه خدمات اجتماعی و مدیریت مراقبت می‌پردازد تا زمان انتقال سالخوردگان به آسایشگاه را هرچه بیشتر به تعویق بیندازد.

کمک‌رسانی در زمینه درخواست درآمد تکمیلی تامین اجتماعی(SSI) SSI نوعی برنامه فدرال مکمل درآمد است که برای افراد سالخورده (65 ساله و بالاتر)، نابینا یا معلول کم-درآمد یا بدون درآمد طراحی شده است. این برنامه به ارائه کمک نقدی برای تامین نیازهای ابتدایی غذایی، پوشاک و سرپناه می‌پردازد.

دیگر خدمات عبارت‌اند از

مدیریت پرونده

ما خدمات مدیریت پرونده را به اعضای دچار مشکلات درمانی ارائه می‌کنیم. مدیران پرونده همان پزشکان، پرستاران یا متخصصان خدمات درمانی هستند که مراقبتهای درمانی ، منابع اجتماعی و دیگر خدمات مورد نیاز را فراهم می‌کنند.

خدمات پیشگیرانه اختلال سوءمصرف مواد

مشاوره و غربالگری سوء‌مصرف الکل (Alcohol Misuse Screening and Counseling, AMSC) مزیتی است که توسط CalOptima برای تمام اعضای دارای 18 سال و بیشتر پوشش داده می‌شود.

خدمات تحت پوشش:

  • 1 بار خدمات غربالگری سوء‌مصرف الکل با استفاده از ابزار غربالگری تأیید شده در سال (غربالگری ‌های بیشتر در صورتی که از نظر پزشکی ضروری باشد).
  • تا سقف 3 جلسه کوتاه مشاوره رفتاری در سال (جلسات بیشتر در صورتی که از نظر پزشکی ضروری باشد).

عدم پوشش:

CalOptima خدمات مشکلات شدید مرتبط با مصرف الکل را پوشش نمی‌دهد، اما اعضا می‌توانند به سیستم تحویل داروی سامان‌دهی‌شده شهرستان اورنج کانتی (Orange County Drug Medi-Cal Organized Delivery System, DMC-ODS) ارجاع داده شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا دریافت کمک، با خط رایگان سلامت رفتاری CalOptima به شماره 1-855-877-3885 تماس بگیرید.شما می‌توانید در 24 ساعت شبانه‌روز و 7 روز هفته با خط رایگان خدمات مشتریان به شماره 1-888-587-8088 تماس بگیرید. کاربران سیستم TDD/TTY می‌توانند با شماره تلفن رایگان 1-800-735-2929 تماس بگیرند.

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات