OneCare (HMO SNP)

Lịch Hẹn Buổi Hướng Dẫn Thành Viên Mới

Quý vị là thành viên mới của OneCare (HMO SNP)? Quý vị được mời tham dự!

Tại buổi hướng dẫn thành viên mới, quý vị sẽ tìm hiểu về:

 • Phúc lợi của quý vị
 • Quyền hạn và trách nhiệm của quý vị
 • Cách nhận các dịch vụ y tế và thuốc
 • Cách sử dụng các nguồn trợ giúp trong cộng đồng

Nếu quý vị muốn ghi danh, có thắc mắc, hoặc cần yêu cầu một thông dịch viên, xin vui lòng gọi Văn Phòng Dịch Vụ của OneCare ở số điện thoại bên dưới.

Buổi hướng dẫn được tổ chức tại CalOptima, 505 City Parkway West, Orange, CA 92868.

Chương trình

OneCare
Thời Gian và Địa Điểm
1 giờ trưa đến 2 giờ trưa

CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

Ngày

Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019
Thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019
Thứ Ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019
Thứ Ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thứ Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-877-412-2734 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OneCare Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H5433_21WEB001_2021_A (Accepted 10/4/2020)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.