Meetings

Member Advisory Committee Archive

Look back at past MAC action

Fiscal Year 2023-2024

June 13, 2024 Regular Joint Agenda and Meeting Materials 

April 11, 2024 Regular Joint Agenda and Meeting Materials 

February 8, 2024 Regular Joint Agenda and Meeting Materials 

December 14, 2023 Regular Joint Agenda and Meeting Materials 

October 12, 2023 Regular Joint Agenda and Meeting Materials 

August 10, 2023 Regular Joint Agenda and Meeting Materials 

Fiscal Year 2022-2023

June 8, 2023 Regular Joint Agenda and Meeting Materials 

April 13, 2023 Special Joint Agenda and Meeting Materials 

February 9, 2023 Regular Joint Agenda and Meeting Materials 

December 8, 2022 Special Joint Meeting Agenda and Materials 

October 13, 2022 Regular Joint Agenda and Meeting Materials 

August 11, 2022 Regular Agenda And Meeting Materials 

Fiscal Year 2021-2022

June 9, 2022 Special Joint Agenda and Meeting Materials 

June 9, 2022 MAC Notice of Cancellation 

May 12, 2022 MAC Regular Agenda and Meeting Materials 

April 14, 2022 MAC Notice of Cancellation  

March 10, 2022 Special Joint Meeting Agenda and Materials 

March 10, 2022 MAC Notice of Cancellation 

February 10, 2022 Special Joint Meeting Agenda and Materials 

February 10, 2022 MAC Notice of Cancellation 

December 9, 2021 Special Joint Meeting Agenda and Materials 

December 9, 2021 Regular Joint Meeting Notice of Cancellation  

November 10, 2021 MAC Meeting Materials 

October 14, 2021 MAC Meeting Materials 

September 9, 2021 MAC Meeting Materials 

August 12, 2021 MAC Meeting Materials 

Previous Fiscal Year Meeting Archives

Fiscal Year 2020-2021

Fiscal Year 2019-2020

About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.