PACE

Quý Vị Có Thể Báo Cáo Gian Lận và Lạm Dụng

Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức 1-877-837-4417

Xin gọi cho chúng tôi

Nếu quý vị thấy bất kỳ hoạt động nào quý vị cho rằng là gian lận hoặc lãng phí, chúng tôi rất khuyến khích quý vị gọi cho Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức của chúng tôi ở số 1-877-837-4417. Quý vị cũng có thể báo cáo bằng cách sử dụng mẫu đơn Báo Cáo Nghi Ngờ Gian Lận hoặc Lạm Dụng của CalOptima.

Quý vị không cần phải cho biết tên của quý vị để báo cáo hoạt động gian lận.

Download this file icon

Tải về mẫu đơn Báo Cáo Nghi Ngờ Gian Lận hoặc Lạm Dụng Download PDF Icon Tài liệu được giữ kín bao gồm các hướng dẫn về cách điền mẫu đơn và nơi để gửi mẫu đơn đến.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ PACE
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  1-714-468-1100 Số tại địa phương
  1-855-785-2584 Đường dây miễn phí
  1-714-468-1063 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào PACE
  1-714-468-1100 Số tại địa phương
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Đến văn phòng của chúng tôi thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều.
  Quý vị có thể đến mà không cần hẹn trước.
  Chúng tôi đóng cửa vào một số ngày lễ nhất định.
  Bản đồ và chỉ dẫn
  13300 Garden Grove Blvd.
  Garden Grove, CA 92843

 • Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên Mới của PACE
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu