Medi-Cal

Quyền hạn và Trách nhiệm

Là thành viên của CalOptima, quý vị có một số quyền hạn và trách nhiệm nhất định.

Quý vị có quyền:

 • Được đối xử với sự tôn trọng và phẩm hạnh bởi toàn thể CalOptima, nhóm y tế và đội ngũ các nhà cung cấp
 • Sự riêng tư và yêu cầu được giữ kín thông tin y tế của quý vị
 • Nhận thông tin về CalOptima, các nhóm y tế, các nhà cung cấp dịch vụ, những dịch vụ họ cung cấp, và quyền hạn và trách nhiệm của thành viên
 • Chọn một bác sĩ gia đình hoặc nhà cung cấp chăm sóc chính (PCP) trong hệ thống của CalOptima
 • Dễ dàng nói chuyện với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị về những chọn lựa điều trị cần thiết về mặt y tế, bất kể chi phí hay phúc lợi
 • Giúp đưa ra quyết định về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, kể cả quyền nói "không" với việc điều trị y tế
 • Lên tiếng than phiền hoặc khiếu nại, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, về CalOptima hoặc dịch vụ chăm sóc mà chúng tôi cung cấp
 • Nhận dịch vụ thông dịch lời nói bằng ngôn ngữ quý vị hiểu được
 • Lập một bản chỉ thị trước
 • Tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, Trung Tâm Y Tế Đạt Tiêu Chuẩn Liên Bang, Cơ Sở Dịch Vụ Y Tế Người Da Đỏ, dịch vụ điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục và dịch vụ cấp cứu bên ngoài hệ thống của CalOptima
 • Yêu cầu một Buổi Điều Trần Với Tiểu Bang, kể cả thông tin về những điều kiện mà theo đó Buổi Điều Trần Với Tiểu Bang có thể được tiến hành cấp tốc
 • Tiếp cận hồ sơ y tế của quý vị, và khi thích hợp về mặt pháp lý, nhận những bản sao, cập nhật hoặc chỉnh sửa hồ sơ y tế của quý vị
 • Tiếp cận dịch vụ dành cho người dưới tuổi vị thành niên mà không cần sự cho phép của phụ huynh (minor consent services)
 • Nhận văn bản thông tin thành viên không tốn phí bằng chữ nổi braille, bản in khổ chữ lớn và những định dạng khác theo yêu cầu và đúng lúc, thích hợp với định dạng được yêu cầu
 • Không bị bất cứ hình thức kiểm soát hay giới hạn nào được sử dụng để làm phương tiện gây áp lực, trừng phạt, lợi dụng hay trả thù
 • Nhận thông tin về tình trạng y tế của quý vị và những chọn lựa kế hoạch điều trị theo một cách dễ dàng hiểu được
 • Đưa ra những đề nghị với CalOptima về những quyền hạn và trách nhiệm của thành viên
 • Tự do sử dụng những quyền hạn này mà không bị ảnh hưởng tiêu cực về cách quý vị được CalOptima, các nhà cung cấp hay tiểu bang đối xử

Trách nhiệm của quý vị:

 • Biết, hiểu và thực hiện theo cẩm nang thành viên của quý vị
 • Hiểu nhu cầu y tế của quý vị và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để lập kế hoạch điều trị cho quý vị
 • Thực hiện theo kế hoạch điều trị mà quý vị đã đồng ý với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị
 • Cho CalOptima và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe biết những gì chúng tôi cần biết về tình trạng y tế của quý vị để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc
 • Lấy và giữ các cuộc hẹn y tế và thông báo cho văn phòng biết khi quý vị phải hủy cuộc hẹn của mình
 • Tìm hiểu về tình trạng y tế của mình và điều gì giúp quý vị khỏe mạnh
 • Tham gia vào các chương trình chăm sóc sức khỏe giúp quý vị được khỏe mạnh
 • Hợp tác và lịch sự với những người cộng tác trong việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu