Medi-Cal

Quý Vị Có Thể Báo Cáo Gian Lận hoặc Lạm Dụng

Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức 1-855-507-1805 (TTY 711)

Xin gọi cho chúng tôi

Nếu quý vị thấy bất kỳ hoạt động nào quý vị nghĩ là gian lận hoặc lãng phí, chúng tôi đặc biệt khuyến khích quý vị gọi Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức của chúng tôi ở số 1-855-507-1805 (TTY 711). Quý vị cũng có thể báo cáo hoạt động sử dụng mẫu đơn Báo Cáo Tuân Thủ và Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng (FWA) của CalOptima.

Quý vị không cần phải cho biết tên của quý vị để báo cáo hoạt động gian lận.

 

Download this file icon

Hoàn tất Mẫu Đơn Báo Cáo Tuân Thủ và Gian Lận, Lãng Phí và Lạm Dụng Download PDF Icon Mẫu đơn được bảo mật này có hướng dẫn cách để điền mẫu đơn và nơi gửi mẫu đơn.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu