Medi-Cal

Báo Cáo và Giải Quyết Các Vấn Đề

Chúng tôi muốn biết các quan ngại của quý vị về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quý vị nhận

Có hai loại vấn đề mà quý vị có thể gặp phải với nhóm y tế của quý vị, CalOptima hoặc một nhà cung cấp dịch vụ:

  • Một than phiền hoặc phàn nàn là khi quý vị có một vấn đề với nhóm y tế của quý vị, CalOptima hoặc một nhà cung cấp dịch vụ, hoặc với dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc điều trị mà quý vị đã nhận được từ một nhà cung cấp
  • Một khiếu nại là khi quý vị không đồng ý với quyết định của nhóm y tế của quý vị hoặc quyết định của CalOptima khi không đài thọ hoặc thay đổi dịch vụ của quý vị

Quý vị luôn cần liên lạc với CalOptima trước tiên để cho chúng tôi biết về vấn đề của quý vị. Dưới đây là một số cách để cho chúng tôi biết về quan ngại của quý vị:

  • Gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ của chúng tôi
  • Điền mẫu đơn than phiền hoặc khiếu nại của thành viên trên mạng và bấm “nộp” ("submit")
  • Đến văn phòng của chúng tôi tại 505 City Parkway West, Orange, CA 92868
  • Điền mẫu đơn than phiền của thành viên hoặc viết thư cho CalOptima và gửi thư cho chúng tôi tại địa chỉ ở trên

Các hướng dẫn hoàn tất mẫu đơn có ở đây .  

Sau khi CalOptima Health nhận được than phiền của quý vị, chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị trong vòng 5 ngày theo lịch cho quý vị biết về tình trạng giải quyết than phiền của quý vị và tên của Chuyên Viên Giải Quyết của chúng tôi mà quý vị có thể gọi nếu quý vị có thắc mắc.

Khi mẫu đơn được gửi trên mạng sau giờ làm việc, thư thông báo sẽ được gửi cho quý vị trong vòng 5 ngày theo lịch kể từ ngày làm việc tiếp theo. Lá thư giải thích rằng trả lời cho than phiền của quý vị sẽ được gửi qua đường bưu điện cho quý vị trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ khi chúng tôi nhận được than phiền. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc cẩm nang thành viên Medi-Cal.

Các vấn đề khẩn cấp hoặc cấp tốc: Bất kỳ than phiền nào liên quan đến những quan ngại sức khỏe nghiêm trọng sẽ được CalOptima Health xem xét trong vòng 72 giờ sau khi nhận được than phiền.

Quý vị cũng có thể gọi cho Đường Dây Báo Cáo Gian Lận của CalOptima Health tại số 1-855-507-1805 để báo cáo bất cứ hành động nào mà quý vị cho là có thể gian lận. Quý vị không cần phải cho biết tên của quý vị khi báo cáo hoạt động gian lận. Gian lận là khi một bác sĩ hoặc nhà thuốc yêu cầu quý vị trả nhiều tiền hơn mức thích hợp cho mỗi lần khám tại văn phòng hoặc cho các loại thuốc. Gian lận cũng là khi ai đó sử dụng thẻ Medi-Cal của người khác.

CalOptima Health sẽ không phân biệt đối xử với quý vị hoặc giới hạn phúc lợi của quý vị dưới bất kỳ hình thức nào nếu quý vị bày tỏ quan ngại, nộp đơn than phiền hoặc báo cáo gian lận.

Thông báo về quyền của quý vị cho Buổi Điều Trần Với Tiểu Bang về Medi-Cal:

Buổi Điều Trần Với Tiểu Bang về Medi-Cal là một cuộc họp với người từ Văn Phòng Dịch Vụ Xã Hội (Department of Social Services, DSS) California. Một thẩm phán sẽ giúp giải quyết vấn đề của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu một Buổi Điều Trần Với Tiểu Bang chỉ nếu quý vị đã nộp đơn khiếu nại với CalOptima và quý vị vẫn không hài lòng với quyết định đó. Hoặc, nếu quý vị đã không nhận được quyết định về khiếu nại của quý vị sau 30 ngày. Quý vị phải yêu cầu một Buổi Điều Trần Với Tiểu Bang trong vòng 120 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo, cho quý vị biết quyết định về khiếu nại. Gọi cho đường dây miễn phí của Nhóm Giải Quyết Công Cộng (Public Response Unit) của Văn Phòng Dịch Vụ Xã Hội tại 1-800-952-5253. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi đường dây miễn phí tại 1-800-952-8349.

Hoặc, quý vị có thể điền vào mẫu đơn mà chúng tôi đã cung cấp cùng với thông báo giải quyết khiếu nại của quý vị và gửi đến:

California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 09-17-37
Sacramento, CA 94244-2430

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu