Medi-Cal

Sự thu hồi và Lấy thuốc ra

Luôn thông báo cho quý vị

Mỗi 3 tháng, Ủy Ban Dược và Trị Liệu của CalOptima Health (CalOptima Health’sPharmacy and Therapeutics (P&T) Committee) xem xét sự thu hồi và lấy ra các loại thuốc gần đây nhất. Chúng tôi thông báo cho quý vị, người kê toa và nhà thuốc của quý vị khi có sự thu hồi thuốc Cấp I hoặc Cấp II, hoặc khi thuốc được lấy ra khỏi thị trường.

Dưới đây là những thay đổi từ mỗi lần xem xét. Xin hãy thảo luận với bác sĩ của quý vị về bất cứ chi tiết nào về sự thu hồi và lấy ra loại thuốc có thể ảnh hưởng đến quý vị.

Tóm Tắt năm 2024

Tháng 2 năm 2024 Download PDF Icon Thu Hồi và Lấy Thuốc Ra

Tóm Tắt năm 2023

Tháng 11 năm 2023 Download PDF Icon Thu Hồi và Lấy Thuốc Ra

Tháng 8 năm 2023 Download PDF Icon Thu Hồi và Lấy Thuốc Ra

Tháng 5 năm 2023 Download PDF Icon Thu Hồi và Lấy Thuốc Ra

Tháng 2 năm 2023 Download PDF Icon Thu Hồi và Lấy Thuốc Ra

Tóm Tắt năm 2022

Tháng 11 năm 2022 Download PDF Icon Thu Hồi và Lấy Thuốc Ra

Tháng 8 năm 2022 Download PDF Icon Thu Hồi và Lấy Thuốc Ra

Tháng 5 năm 2022 Download PDF Icon Thu Hồi và Lấy Thuốc Ra

Tháng 2 năm 2022 Download PDF Icon Thu Hồi và Lấy Thuốc Ra

Tóm Tắt năm 2021

Tháng 11 năm 2021 Download PDF Icon Thu Hồi và Lấy Thuốc Ra

Tháng 8 năm 2021 Download PDF Icon Thu Hồi và Lấy Thuốc Ra

Tháng 5 năm 2021 Download PDF Icon Thu Hồi và Lấy Thuốc Ra

Tháng 2 năm 2021 Download PDF Icon Thu Hồi và Lấy Thuốc Ra

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu