Medi-Cal

Lịch Hẹn Buổi Hướng Dẫn Thành Viên Mới

Quý vị là thành viên mới của Medi-Cal? Quý vị được mời tham dự!

Tại buổi hướng dẫn thành viên mới, quý vị sẽ tìm hiểu về:

  • Phúc lợi của quý vị
  • Quyền hạn và trách nhiệm của quý vị
  • Cách nhận các dịch vụ y tế và thuốc
  • Cách sử dụng các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng

Có phục vụ thức ăn nhẹ và cơ hội trúng thưởng!

Nếu quý vị muốn ghi danh, có thắc mắc, hoặc cần yêu cầu một thông dịch viên, xin vui lòng gọi Văn Phòng Dịch Vụ của CalOptima ở số điện thoại bên dưới.

Buổi hướng dẫn được tổ chức tại CalOptima, 505 City Parkway West, Orange, CA 92868. Buổi hướng dẫn bằng tiếng Việt được tổ chức tại Annex-Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng của Quận (County Community Service Center Annex), 15496 Magnolia Street, Suite 111, Westminster, CA 92683.

Ngày

Thứ Tư, Ngày 24 Tháng 7, 2019
Thứ Tư, Ngày 21 Tháng 8, 2019
Thứ Tư, Ngày 25 Tháng 9, 2019
Thứ Tư, Ngày 23 Tháng 10,
2019
Thứ Tư, Ngày 20 Tháng 11,
2019

Chương trình

Nhóm Y Tế Medi-Cal
Thời Gian và Địa Điểm
1 giờ trưa đến 2 giờ trưa

Annex-Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng của Quận (County Community Service Center Annex)
15496 Magnolia Street, Suite 111
Westminster, CA 92683

Ngày

Thứ Tư, Ngày 10 Tháng 7,
2019
Thứ Tư, Ngày 4 Tháng 9, 2019
Thứ Tư, Ngày 6 Tháng 11,
2019

Chương Trình

Medi-Cal COD (Medi-Medi)
Thời Gian và Địa Điểm
1 giờ trưa đến 2 giờ trưa

Annex-Trung Tâm Dịch Vụ Cộng Đồng của Quận (County Community Service Center Annex)
15496 Magnolia Street, Suite 111
Westminster, CA 92683

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu