Medi-Cal

Cách Ghi Danh

Cần liên hệ với ai để tìm hiểu nếu quý vị hội đủ điều kiện cho Medi-Cal.

Medi-Cal — còn được gọi là Medicaid — là một chương trình bảo hiểm y tế công cộng được tiểu bang cung cấp cho người có thu nhập thấp. Chương trình đài thọ cho các gia đình có trẻ em, người lớn, người cao niên, người khuyết tật, trẻ em được nhận nuôi tạm thời, phụ nữ mang thai và người với những bệnh nhất định. Có thể ghi danh với Medi-Cal trong suốt năm.

Nộp đơn trên mạng

Covered California là sự hợp tác chung với Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Y Tế California. Medi-Cal và Covered California sử dụng cùng một mẫu đơn. Xin bấm vào www.coveredca.com để nộp đơn trên mạng.

  • Để có một mẫu đơn nộp cho một số chương trình trợ giúp, xin bấm vào www.mybenefitscalwin.org (cho Medi-Cal, CalWorks và CalFresh).
  • Để có những lời khuyên giúp đơn xin đài thọ y tế của quý vị được tiến hành nhanh hơn, xin bấm vào đây.

Nộp đơn qua đường bưu điện

Nộp đơn cho Medi-Cal với một mẫu đơn được sắp xếp đơn giản duy nhất, được cung cấp bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.

Nộp đơn trực tiếp

Sở Xã Hội Quận Cam xác định nếu quý vị hội đủ điều kiện cho Medi-Cal. Để biết danh sách các văn phòng, xin bấm vào đây.

Nộp đơn qua điện thoại

Xin gọi Sở Xã Hội Quận Cam ở số 1-800-281-9799, thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Quý vị cũng có thể được trợ giúp ghi danh, không tốn chi phí từ các trung tâm cộng đồng được liệt kê dưới đây:

Liên Hiệp Các Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Quận Cam (Coalition of Orange County Community Health Centers)
www.coccc.org
1-714-352-5590

Sáng Kiến Y Tế Cộng Đồng Quận Cam (Community Health Initiative of Orange County)
www.chioc.org
1-855-927-8333

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu