Medi-Cal

Sự Cho Phép Trước

Yêu cầu sự chấp thuận trước cho các dịch vụ y tế đặc biệt

Đối với một số loại dịch vụ chăm sóc, bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa của quý vị sẽ cần yêu cầu nhóm y tế của quý vị hoặc CalOptima cho phép trước khi quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc. Điều này được gọi là yêu cầu sự cho phép trước, sự chấp thuận sẵn hoặc chấp thuận trước. Điều đó có nghĩa là nhóm y tế của quý vị hoặc CalOptima phải bảo đảm rằng dịch vụ chăm sóc này là cần thiết hoặc được đòi hỏi về mặt y tế.

Dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế nếu dịch vụ hợp lý và cần thiết để bảo vệ mạng sống của quý vị, giúp quý vị không bị bệnh hoặc bị khuyết tật nghiêm trọng, hoặc làm giảm cơn đau nghiêm trọng.

Những dịch vụ sau đây luôn cần sự chấp thuận trước, ngay cả nếu quý vị nhận được dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ trong nhóm y tế của quý vị hoặc trong hệ thống của CalOptima:

  • Nhập viện
  • Dịch vụ ngoài khu vực phục vụ của CalOptima
  • Phẫu thuật ngoại trú
  • Chăm sóc dài hạn tại trung tâm điều dưỡng
  • Điều trị chuyên khoa

Quý vị không bao giờ cần sự chấp thuận trước cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu, ngay cả khi dịch vụ nằm ngoài hệ thống. Điều này bao gồm cả việc sinh con.

Nếu quý vị muốn yêu cầu một sự cho phép trước, xin vui lòng liên lạc với bác sĩ gia đình (PCP) hoặc bác sĩ chuyên khoa của quý vị.

Dưới đây là danh sách các mã số thủ thuật cần nhà cung cấp dịch vụ của quý vị yêu cầu sự cho phép trước

Mã số thủ thuật năm 2023

April-June 2024 (Physician-Administered Drug Prior Authorization Required List)  List of procedures that require prior authorization.

April-June 2024 (Medi-Cal)  List of procedures that require prior authorization.

April-June 2024 (OneCare)  List of procedures that require prior authorization.

January-March 2024 (Medi-Cal)  List of procedures that require prior authorization.

January-March 2024 (OneCare)  List of procedures that require prior authorization.

Mã số thủ thuật năm 2023

October-December 2023 (Medi-Cal)  List of procedures that require prior authorization.

October-December 2023 (OneCare)  List of procedures that require prior authorization.

July-September 2023 (Medi-Cal)  List of procedures that require prior authorization.

July-September 2023 (OneCare)  List of procedures that require prior authorization.

April-June 2023 (Physician-Administered Drug Prior Authorization Required List)  List of procedures that require prior authorization.

Tháng 1 đến Tháng 3 năm 2023 Download PDF Icon Danh sách các thủ thuật yêu cầu sự cho phép trước, có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Tháng 1 đến Tháng 3 năm 2023 Download PDF Icon Danh sách các thủ thuật yêu cầu sự cho phép trước, có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023.

January - January 31, 2023 (Medi-Cal)  List of procedures that require prior authorization, effective 01/01/2023-01/31/2023.

Mã số thủ thuật năm 2022

Tháng 10 đến tháng 12 năm 2022 Download PDF Icon Danh sách các thủ thuật yêu cầu sự cho phép trước, có hiệu lực ngày 1 tháng 10 đến tháng 12 năm 2022

Tháng 7 đến Tháng 9 năm 2022 Download PDF Icon Danh sách các thủ thuật yêu cầu sự cho phép trước, có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Tháng 4 đến Tháng 6 năm 2022 Download PDF Icon Danh sách các thủ thuật yêu cầu sự cho phép trước, có hiệu lực ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Tháng 1 đến Tháng 3 năm 2022 Download PDF Icon Danh sách các thủ thuật yêu cầu sự cho phép trước, có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Mã số thủ thuật năm 2021

Danh sách các thủ thuật yêu cầu sự cho phép trước, có hiệu lực ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Danh sách các thủ thuật yêu cầu sự cho phép trước, có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Danh sách các thủ thuật yêu cầu sự cho phép trước, có hiệu lực ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Danh sách các thủ thuật yêu cầu sự cho phép trước, có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Mã số thủ thuật năm 2020

Danh sách các thủ thuật yêu cầu sự cho phép trước, có hiệu lực ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Danh sách các thủ thuật yêu cầu sự cho phép trước, có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Danh sách các thủ thuật yêu cầu sự cho phép trước, có hiệu lực ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Danh sách các thủ thuật yêu cầu sự cho phép trước, có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
Thành Viên Medi-Cal Mới
Nhà Thuốc
Các Mẫu Đơn và Tài Liệu