Chúng Tôi Nói Cùng Ngôn Ngữ với Quý Vị

Chào Mừng Quý Vị Đến Với CalOptima Medi-Cal!

Trong tiểu bang California, chương trình Medicaid được gọi là Medi-Cal. Medi-Cal là một chương trình bảo hiểm y tế công cộng cho những người với mức lợi tức thấp, bao gồm những gia đình có trẻ em, người cao niên, người khuyết tật, trẻ em con nuôi, và phụ nữ mang thai. Chương trình cũng dành cho những người có mức lợi tức thấp và có những tình trạng sức khỏe đặc biệt như là bệnh lao, ung thư vú hoặc bệnh HIV/AIDS.

CalOptima cung cấp sự đài thọ chăm sóc sức khỏe cho những cư dân trong Quận Cam hội đủ tất cả điều kiện cho Medi-Cal. Khi quý vị đăng ký gia nhập qua Văn Phòng Sở Xã Hội của California (tiếng Anh là California Department of Social Service Agency), chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để tìm ra các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp để đáp ứng các nhu cầu của quý vị. Chúng tôi cũng có thể có những chương trình đặc biệt để giúp quý vị được khỏe mạnh và sống lành mạnh.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần giúp đỡ với sự chăm sóc sức khỏe của mình, xin gọi cho văn phòng Dịch Vụ của chúng tôi tại đường dây miễn phí số 1-888-587-8088, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. Hoặc đến văn phòng của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi chào đón những người đến mà không có hẹn trước.

Tài Liệu Quan Trọng Cho Các Thành Viên Của CalOptima

Sức khỏe của quý vị thì quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi có mặt để giúp quý vị hiểu và có thể nhận tất cả các phúc lợi của quý vị như là một thành viên của CalOptima. Những văn bản dưới đây giải thích những quyền hạn, phúc lợi của quý vị, cách để nhận sự chăm sóc và nhiều hơn nữa. Nếu có các văn bản nào không được liệt kê mà quý vị muốn nhận bằng ngôn ngữ của mình, xin gọi cho văn phòng Dịch Vụ ở đường dây miễn phí số 1-888-587-8088, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi số 1-800-735-2929. Quý vị cũng có thể đến văn phòng từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi chào đón những người đến mà không có hẹn trước.

Chúng tôi có dịch vụ thông dịch viên miễn phí để trả lời bất cứ câu hỏi nào quý vị có thể có về CalOptima. Để có một thông dịch viên, chỉ cần gọi chúng tôi ở số 1-888-587-8088.

Thông Tin Ghi Danh Gia Nhập

Hiểu Biết Về Medi-Cal và Cách Để Nộp Đơn

Thông Tin Các Phúc Lợi

Cẩm Nang Thành Viên
Cẩm Nang Thành Viên là một bản hướng dẫn cho quý vị khi là một thành viên của CalOptima về tất cả các phúc lợi của quý vị, bao gồm thông tin về những gì được đài thọ, cách để nhận các dịch vụ, quyền của quý vị khi là một thành viên, những trách nhiệm của quý vị và nhiều hơn nữa.

Tìm một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ
Tìm Danh Sách Nhà Cung Cấp Dịch Vụ trên mạng để tìm một bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, nhà thuốc hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác được đài thọ gần quý vị.

Tìm một Nhà Thuốc
Tìm Danh Sách Nhà Thuốc trên mạng để tìm một nhà thuốc được đài thọ gần quý vị.

Tìm một Cơ Sở hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Trợ Giúp
Xin sử dụng công cụ tìm kiếm trên mạng này để tìm một cơ sở hoặc nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp gần quý vị.

Tìm một Nhà Cung Cấp Sức Khỏe Hành Vi
Tìm Danh Sách Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi trên mạng để tìm một nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi được đài thọ gần quý vị.

Xem Thông Báo Thực Hiện Quyền Riêng Tư
CalOptima có quy định về quyền riêng tư giải thích những bước chúng tôi làm để giữ kín thông tin cá nhân của quý vị. Điều này cũng giải thích cách nào và khi nào chúng tôi có thể chia sẻ thông tin sức khỏe của quý vị với người khác.

Báo Cáo Gian Lận hoặc Lạm Dụng

Quý Vị Có Thể Báo Cáo Gian Lận hoặc Lạm Dụng. Nếu quý vị thấy bất cứ hành động nào mà quý vị nghi ngờ đó là sự gian lận hoặc lãng phí, chúng tôi khuyến khích quý vị gọi Đường Dây Quy Tắc và Luật Lệ ở số 1-877-837-4417 hoặc báo cáo hoạt động này bằng cách sử dụng Mẫu Đơn Báo Cáo Nghi Ngờ Sự Gian Lận hoặc Lạm Dụng. Quý vị không cần cho biết tên của quý vị khi báo cáo hành động gian lận.

Danh Sách Thuốc Được Đài Thọ của CalOptima

Danh Sách Thuốc Được Đài Thọ của CalOptima
Danh sách thuốc liệt kê tất cả các thuốc được CalOptima đài thọ.

Những Thay Đổi Trong Danh Sách Thuốc Được Chấp Thuận Của CalOptima

2019
2018
2017

Việc Thu Hồi Và Loại Bỏ Thuốc

2019
2018
2017

Cách Nộp Đơn Than Phiền

Là một thành viên của CalOptima, chúng tôi muốn nghe những sự quan tâm của quý vị về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quý vị nhận được. Chúng tôi muốn quý vị thảo luận với bác sĩ hoặc nhóm y tế của quý vị nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì về sự chăm sóc sức khỏe của quý vị. Nếu không thể, hoặc quý vị cần giúp đỡ, xin gọi văn phòng Dịch Vụ của chúng tôi ở đường dây miễn phí số 1-888-587-8088, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi ở số 1-800-735-2929. Hoặc đến văn phòng của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi chào đón những người đến mà không có hẹn trước.

Cách Nộp Đơn Than Phiền hoặc Khiếu Nại

Thông Báo Không Phân Biệt Đối Xử

CalOptima tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. CalOptima không loại trừ mọi người, hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Xin xem Thông Báo Không Phân Biệt Đối Xử của CalOptima

Mẫu Đơn Thông Dụng

CalOptima muốn quý vị nhận sự chăm sóc quý vị cần một cách dễ dàng hơn. Các mẫu đơn được liệt kê sau đây có thể giúp quý vị khi nói chuyện với CalOptima hoặc các bác sĩ của quý vị. Nếu quý vị không thể tìm thấy những gì quý vị đang tìm kiếm, xin gọi văn phòng Dịch Vụ ở đường dây miễn phí số 1-888-587-8088, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi ở số 1-800-735-2929. Hoặc đến văn phòng của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi chào đón những người đến mà không có hẹn trước.

Mẫu Đơn Cho Phép Tiết Lộ Thông Tin Về Sức Khỏe Được Giữ Kín (PHI)

Bản Hướng Dẫn Sự Cho Phép theo Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và ung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế (HIPAA) của CalOptima để Tiết Lộ hông Tin về Sức Khỏe Được Giữ Kín (PHI)

Mẫu Đơn Yêu Cầu Cá Nhân để Sử Dụng Hồ Sơ Bệnh Lý của Mình

Mẫu Đơn Cho Phép Tiết Lộ Thông Tin về Sức Khỏe

Mẫu Đơn Than Phiền của Thành Viên

Mẫu Đơn Sự Yêu Cầu Sửa Đổi Thông Tin về Sức Khỏe của Thành Viên

Mẫu Đơn Yêu Cầu Một Bản Liệt Kê Những Sự Tiết Lộ Về Thông Tin Sức Khỏe

Mẫu Đơn Yêu Cầu Cách Liên Lạc Kín Đáo/Giới Hạn Cách Liên Lạc

Yêu Cầu Hạn Chế Việc Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Sức Khỏe Được Bảo Mật (PHI)

Lời Xác Nhận về Việc Không Đồng Ý

Đơn Nghi Ngờ Sự Gian Lận hoặc Lạm Dụng

Chúng Tôi Nói Cùng Ngôn Ngữ với Quý Vị

Tại CalOptima, chúng tôi tin vào sự quan trọng của việc cung cấp các dịch vụ nhạy cảm với các nhu cầu của cộng đồng. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng quý vị nhận được sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể.

CalOptima tôn trọng quý vị, văn hóa và tín ngưỡng của quý vị. Chúng tôi muốn quý vị cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với chúng tôi và những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế.

Để Dễ Dàng Hơn Cho Quý Vị, CalOptima Cung Cấp:

  • Nhân viên nói hai ngôn ngữ để giúp quý vị với ngôn ngữ của mình

  • Các dịch vụ thông dịch viên, bao gồm ngôn ngữ dành cho người khiếm thính (American Sign Language), miễn phí cho tất cả các nhu cầu chăm sóc y tế của quý vị. Quý vị không cần nhờ bạn bè hoặc các thành viên trong gia đình thông dịch cho quý vị. Quý vị có thể nhận dịch vụ thông dịch viên 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, cho:

    Các dịch vụ y tế: các buổi khám bác sĩ, các dịch vụ sau giờ làm việc, chăm sóc khẩn cấp, nhà thuốc và các lớp giáo dục y tế

    Các dịch vụ không liên quan đến y tế: dịch vụ thành viên, sự than phiền của thành viên và các buổi hướng dẫn thành viên mới

  • Các tài liệu giáo dục y tế và gia nhập được in bằng nhiều thứ tiếng miễn phí cho quý vị

  • Theo sự yêu cầu, những tài liệu bằng các hình thức khác, như chữ nổi Braille dành cho người khiếm thị, băng đĩa thu thanh hoặc chữ in khổ lớn

Quý vị chỉ cần gọi cho nhóm y tế của quý vị hoặc CalOptima. Cho các buổi hẹn, hãy bảo đảm rằng quý vị yêu cầu một thông dịch viên ít nhất 5 ngày làm việc trước buổi hẹn của quý vị.

Để liên lạc CalOptima, xin gọi 1-714-246-8500 hoặc đường dây miễn phí tại 1-888-587-8088. Chúng tôi có mặt để giúp quý vị 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thành viên sử dụng máy TDD/TTY có thể gọi ở số 1-800-735-2929. Hoặc đến văn phòng của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng tôi chào đón những người đến mà không có hẹn trước.

Language
Text Size