Health and Wellness

Chương Trình Tặng Thưởng Chăm Sóc Sức Khỏe cho Thành Viên

Hãy chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe của quý vị!

CalOptima cung cấp những phần thưởng chăm sóc sức khỏe không tốn phí cho các thành viên hội đủ điều kiện của CalOptima vì đã chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe của mình! Quý vị có thể tải xuống và in các mẫu đơn tại các đường dẫn dưới đây để hoàn thành mẫu đơn với bác sĩ của quý vị trong lần khám kế tiếp. Xin xem từng mẫu đơn tặng thưởng chăm sóc sức khỏe để biết chi tiết về sự hội đủ điều kiện và thông tin về chương trình.

Xin gọi cho văn phòng Chăm Sóc Sức Khỏe của CalOptima ở số 1-714-246-8895 nếu có thắc mắc về chương trình tặng thưởng chăm sóc sức khỏe cho thành viên.

Quan trọng: Trang này chỉ hiển thị những chương trình tặng thưởng chăm sóc sức khỏe hiện có dành cho thành viên. Những chương trình tặng thưởng chăm sóc sức khỏe này có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Các thành viên của Kaiser không được tham gia tất cả các chương trình tặng thưởng và khuyến khích chăm sóc sức khỏe của CalOptima.

Đại dịch COVID-19 đang biến đổi một cách nhanh chóng, và vì Lệnh Ở Tại Nhà hiện đang được áp dụng, việc tiến hành các mẫu đơn Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe sẽ bị chậm trễ cho đến năm 2021, bao gồm sự chậm trễ trong việc gửi thông báo và (các) thẻ quà tặng qua đường bưu điện. Ngoài ra, vì nhận được một số lượng lớn các mẫu đơn, chúng tôi không thể tra cứu tình trạng của (các) mẫu đơn hoặc (các) thẻ quà tặng của quý vị. Chúng tôi cảm ơn sự thông cảm của quý vị.

Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe của CalOptima Medi-Cal: Người lớn

Cancer Icon

Khám Truy Tầm Ung Thư Vú

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên Medi-Cal của CalOptima tuổi từ 50 đến 74 hoàn tất một chụp quang tuyến vú truy tầm ung thư vú

Cervical Cancer Icon

Khám Truy Tầm Ung Thư Cổ Tử Cung

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên Medi-Cal của CalOptima tuổi từ 21 đến 64 hoàn tất một khám nghiệm truy tầm ung thư cổ tử cung

Diabetes A1c Test Icon

Xét Nghiệm Tiểu Đường A1C

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên Medi-Cal của CalOptima tuổi từ 18 đến 64 với chẩn đoán bệnh tiểu đường hoàn tất một xét nghiệm A1c

Diabetes Eye Exam Icon

Khám Mắt cho Bệnh Nhân Tiểu Đường

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên Medi-Cal của CalOptima tuổi từ 18 đến 64 với chẩn đoán bệnh tiểu đường hoàn tất một buổi khám mắt cho bệnh tiểu đường

Postpartum Icon

Khám Sức Khỏe Tổng Quát Sau Khi Sinh Con

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $50

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên Medi-Cal của CalOptima khám sức khỏe tổng quát từ 1 đến 12 tuần sau khi sinh con

Tobacco Cessation Icon

Cai Thuốc Lá

Hãy liên lạc văn phòng Điều Hợp Y Tế ở số 1-714-246-8895 để biết thêm thông tin

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $50

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên Medi-Cal của CalOptima tham gia các buổi cai thuốc lá và duy trì việc bỏ thuốc lá trong ít nhất 4 tuần

Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe của CalOptima Medi-Cal: Trẻ em

Nutrition Icon

Định Hình Cuộc Sống của Quý Vị
(Shape Your Life, SYL)

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $50

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên tuổi từ 5 đến 18 với Chỉ Số Khối Cơ Thể (Body Mass Index, BMI) ở mức từ 85% trở lên tham gia tối thiểu 6 lớp SYL và hoàn tất một buổi tái khám sức khỏe với bác sĩ

Chương trình Tặng thưởng Chăm sóc Sức khỏe của CalOptima OneCare (HMO SNP) và OneCare Connect: Người lớn

Cancer Icon

Khám Truy Tầm Ung Thư Vú

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $25

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên OneCare và OneCare Connect của CalOptima tuổi từ 50 đến 74 hoàn tất một chụp quang tuyến vú để truy tầm bệnh ung thư vú

Colorectal Cancer Icon

Khám Truy Tầm Ung Thư Đại Trực Tràng

Tải xuống Mẫu đơn   

Phần Thưởng Miễn Phí

Thẻ quà tặng trị giá $50

Tiêu Chuẩn
Để Hội Đủ Điều Kiện

Thành viên OneCare và OneCare Connect của CalOptima tuổi từ 50 đến 75 hoàn tất nội soi đại tràng sigma hay nội soi đại tràng

About Us
How To...
Careers
Latest News