Health and Wellness

Sức Khỏe Tốt

Ung thư vú và ung thư cổ tử cung có thể xảy ra cho phụ nữ ở bất cứ độ tuổi nào hoặc bất cứ sắc dân nào. Tin tốt là, quý vị có thể ngăn ngừa bệnh bằng cách nhận các thử nghiệm thường xuyên. Sự phát hiện ung thư sớm quan trọng cho việc điều trị thành công. Hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị hôm nay về những gì tốt nhất cho quý vị, và khuyến khích những phụ nữ trong cuộc sống của quý vị cũng làm như vậy. Vì sức khỏe tốt là quan trọng. Hãy bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay!

Quà Tặng Khuyến Khích cho các Thành Viên Medi-Cal của CalOptima

Chúng tôi quan tâm về sức khỏe của quý vị. Việc quý vị nhận các buổi thẩm định và khám tổng quát mà quý vị cần là một phần để giúp quý vị sống khỏe mạnh. Hơn nữa, quý vị có thể nhận một quà tặng khuyến khích khi làm việc này! Hãy xem đường dẫn trang mạng bên dưới cho các mẫu đơn để điền vào và để biết thêm chi tiết về một số các chương trình khuyến khích mà CalOptima cung cấp.

Mẫu Đơn Khuyến Khích Thành Viên Khám Nghiệm Ung Thư Vú  

Mẫu Đơn Khuyến Khích Thành Viên Khám Nghiệm Ung Thư Cổ Tử Cung 

Mẫu Đơn Khuyến Khích Thành Viên Khám Sau Khi Sanh 

Các mẫu đơn đã hoàn tất phải được gửi lại cho CalOptima để nhận quà tặng khuyến khích.

Địa chỉ gửi thư: Attn: Quality Analytics Department, 505 City Parkway West, Orange, CA 92868

HOẶC

Số Fax: 1-714-796-6613

Các Nguồn Thông Tin về Sức Khỏe

Healthy You — Quý Vị Đã Được Xét Nghiệm Ung Thư Vú Chưa? 

Healthy You — Quý Vị Đã Xét Nghiệm Ung Thư Cổ Tử Cung Chưa? 

Healthy You — Sau khi con quý vị được sanh ra: Quý Vị Hãy Đi Khám Sau Khi Sanh 

About Us
How To...
Careers
Latest News

Download the free Adobe Reader.

Tài liệu có trên trang nhà này bằng dạng PDF có thể cần nhu liệu Adobe Reader miễn phí để có thể đọc được. Bấm vào đây để chuyển tải Adobe Reader miễn phí từ Trang Nhà Adobe.