OneCare Connect

Quyền Hạn của Quý Vị

Open file folder icon

Cách báo cáo và giải quyết các vấn đề Nếu quý vị có quan ngại về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, quý vị có quyền nộp một than phiền (phàn nàn) hoặc khiếu nại.

Arrow Icon

Các quyền hạn và trách nhiệm của quý vị Là thành viên của OneCare Connect, quý vị có các quyền hạn và trách nhiệm.

Quyền riêng tư của quý vị Download PDF Icon Xin vui lòng xem Thông Báo Quyền Riêng Tư của CalOptima

Arrow Icon

Các tài liệu quan trọng khác Hỗ trợ ngôn ngữ, Thông Báo Không Phân Biệt Đối Xử và các thông tin hữu ích khác.

Triangle with exclamation point icon

Báo cáo gian lận và lạm dụng Xin gọi cho Đường Dây về Tuân Thủ Luật Lệ và Đạo Đức của chúng tôi tại 1-877-837-4417 hoặc báo cáo bằng cách sử dụng mẫu đơn của chúng tôi. Quý vị không cần phải cho biết tên của quý vị khi báo cáo hoạt động gian lận.

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
  1-800-735-2929 TDD/TTY

 • Ghi Danh vào OneCare Connect
  1-800-960-9070 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
Thành Viên OCC Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_20WEB001_2020_A Accepted 9/29/19

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.