OneCare Connect

Cách Ghi Danh

Quý vị có muốn ghi danh vào chương trình OneCare Connect không?

Chúng tôi làm cho việc ghi danh được dễ dàng.

Nếu quý vị hội đủ điều kiện với OneCare Connect vào hoặc sau tháng sinh nhật của quý vị, quý vị sẽ nhận được 3 thông báo trước.

Để đủ điều kiện cho OneCare Connect

Quý vị phải:

 • Sống tại Quận Cam
 • Có cả Medicare Phần A và B, và Medi-Cal
 • Từ 21 tuổi trở lên
 • Đang không nhận các dịch vụ từ một trung tâm của vùng (regional center)
 • Không được ghi danh vào một số chương trình miễn trừ nhất định
 • Các ngoại lệ khác có áp dụng

Ghi danh tự nguyện

Nếu quý vị muốn tự nguyện ghi danh trước khi quý vị nhận được các thông báo, xin vui lòng gọi để có thông tin và ghi danh vào chương trình OneCare Connect ở số 1-855-705-8823. Chúng tôi làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và đóng cửa vào một số ngày lễ nhất định. Người sử dụng máy TTY có thể gọi đường dây miễn phí ở số 711.

Mẫu Đơn Ghi Danh Download PDF Icon Xin vui lòng in mẫu đơn này, để ghi danh cho chương trình OneCare Connect và gửi qua đường bưu điện đến:

CalOptima
Attention: OneCare Connect Customer Service
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

Liên Lạc Với Chúng Tôi
 • Văn Phòng Dịch Vụ OneCare Connect
  Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi trên trang mạng hoặc qua điện thoại, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
  1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
  711 TTY

 • Ghi Danh vào OneCare Connect
  1-855-705-8823 Đường dây miễn phí
  Thông Tin Ghi Danh
Đến Văn Phòng của Chúng Tôi
 • Chúng tôi đang tiếp tục phục vụ các thành viên của mình thông qua các số điện thoại của văn phòng Dịch Vụ của chúng tôi, vì chúng tôi tuân thủ các hướng dẫn để làm giảm khả năng lây lan của COVID-19. Các tòa nhà của chúng tôi không tiếp khách đến thăm.
 • Chúng tôi nói cùng ngôn ngữ với quý vị
  Yêu cầu các dịch vụ thông dịch
Thành Viên OCC Mới
Nhà Thuốc

Để nộp đơn khiếu nại với Medicare, xin bấm vào kết nối mạng sau đây và hoàn tất mẫu đơn khiếu nại trên trang mạng của Medicare: Medicare Complaint Form. (Mẫu Đơn Than Phiền của Medicare)

H8016_22WEB001_2022_A (Accepted 9/25/2021)

Minh Định Trách NhiệmTài liệu có trên Trang Mạng này bằng định dạng PDF có thể yêu cầu Adobe Reader miễn phí để xem được. Bấm vào đây để tải xuống Adobe Reader miễn phí từ Trang Mạng Adobe.

Download the free Adobe Reader.