در این بخش

جلسه آشناسازی برای اعضای جديد

جلسه آشناسازی برای اعضای جديد

برنامه

تاريخ

Medi-Cal Health Network

ساعت و اتاق

10 صبح تا 11 صبح

CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

چهارشنبه، 24 ژانویه، 2018
چهارشنبه،07 فوریه ، 2018
چهارشنبه، 07 مارس 2018
چهارشنبه،04 آوریل ، 2018
چهارشنبه،02 مه ، 2018
چهارشنبه، 06 ژوئن، 2018
چهارشنبه، 18 جولای 2018
چهارشنبه، 08 اوت، 2018
چهارشنبه،05 سپتامبر، 2018
چهارشنبه،10 اکتبر ، 2018
چهارشنبه،14 نوامبر، 2018

  

برنامه

تاريخ

Medi-Cal COD (Medi-Medi)

ساعت و اتاق

10 صبح تا 11 صبح

CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

چهارشنبه، 10ژانویه ، 2018
چهارشنبه، 14 مارس، 2018
چهارشنبه،16 مه ، 2018
چهارشنبه، 11 جولای، 2018
چهارشنبه، 12سپتامبر ، 2018
چهارشنبه،21 نوامبر، 2018

  

برنامه

تاريخ

OneCare Connect

ساعت و اتاق

1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر

CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر
1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر
1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر
1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر
1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر
1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر
1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر
1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر
1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر
1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر
1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر

  

  

Download the free Adobe Reader.

مطالب موجود در این وب سایت به فرمت PDF ، ممکن است برای مشاهده به Adobe Reader نیاز داشته باشند. برای دان لود کردن رایگان Adobe Reader از وب سایت Adobe ، اینجا را کلیک کنید.

Language
Text Size