در این بخش

جلسه آشناسازی برای اعضای جديد

جلسه آشناسازی برای اعضای جديد

برنامه

تاريخ

Medi-Cal Health Network

ساعت و اتاق

10 صبح تا 11 صبح

CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

چهارشنبه، 16 ژانویه، 2019
چهارشنبه،06 فوریه ، 2019
چهارشنبه، 13 مارس 2019
چهارشنبه،17 آوریل ، 2019
چهارشنبه،08 مه ، 2019
چهارشنبه، 19 ژوئن، 2019
چهارشنبه، 17 جولای 2019
چهارشنبه، 14 اوت، 2019
چهارشنبه،11 سپتامبر، 2019
چهارشنبه،16 اکتبر ، 2019
چهارشنبه،06 نوامبر، 2019

  

برنامه

تاريخ

Medi-Cal COD (Medi-Medi)

ساعت و اتاق

10 صبح تا 11 صبح

CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

چهارشنبه، 09 ژانویه ، 2019
چهارشنبه، 27 مارس، 2019
چهارشنبه، 29 مه ، 2019
چهارشنبه، 10 جولای، 2019
چهارشنبه، 11 سپتامبر ، 2019
چهارشنبه،27 نوامبر، 2019

  

برنامه

تاريخ

OneCare Connect

ساعت و اتاق

1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر

CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

پنجشنبه، 17 ژانویه ، 2019
پنجشنبه، 14 فوریه، 2019
پنجشنبه، 14 مارس، 2019
پنجشنبه، 18 آوریل ، 2019
پنجشنبه، 16 می، 2019
پنجشنبه، 20 ژوئن، 2019
پنجشنبه، 18 جولای، 2019
پنجشنبه، 15 اگوست، 2019
پنجشنبه،19 سپتامبر ، 2019
پنجشنبه، 17 اکتبر، 2019
پنجشنبه،14 نوامبر ، 2019

  

  

Download the free Adobe Reader.

مطالب موجود در این وب سایت به فرمت PDF ، ممکن است برای مشاهده به Adobe Reader نیاز داشته باشند. برای دان لود کردن رایگان Adobe Reader از وب سایت Adobe ، اینجا را کلیک کنید.

Language
Text Size