چگونه درخواست تجدید نظر کنیم

تنظیم شکایت یا درخواست تجدید نظر

به عنوان يک عضو CalOptima ، ما مايليم که از نگرانی های شما در مورد خدمات مراقبت بهداشتی که دريافت می کنيد آگاه شويم. ما ازشما می خواهيم که در صورتيکه در مورد مراقبت بهداشتی خود سوالی داريد با پزشک تان صحبت کنيد. اگر اينکار امکان پذير نيست ويا به کمک بيشتری نياز داريد، لطفاً با بخش خدمات مشتريان CalOptima به شماره 8500-246-714-1 یا شماره رایگان 8088-587-888-1 تماس حاصل نماييد.

همچنين در صورتيکه از مراقبت، خدمات يا مداوايی که دريافت می کنيد ناراضی هستيد، میتوانید شکايت نامه ای را هر زمان بعد از حادثه ای که نارضایتی شما را ایجاد کرده به روشهای زیر تسليم کنيد :

  • فرم شکایت یا درخواست تجدید نظرآنلاین مخصوص عضو را تکمیل نموده و دکمه “Submit” را برای ارسال محفوظ اطلاعات فشار دهید.

  • با بخش خدمات مشتريان به شماره 1-714-246-8500 یا شماره تلفن رایگان 1-888-587-8088 تماس گرفته ؛ یا

  • شخصأ به دفتر ما به آدرس  505 City Parkway West, Orange, CA. 92868 تشریف بیاورید ؛ یا

  • فرم دادخواهی کتبی را تکمیل نمایید و یا نامه ای به CalOptima نوشته و به آدرس زیر ارسال نمایید: 505 City Parkway West, Orange, CA 92868

بعداز اینکه CalOptima شکایت شما را دریافت کرد ، ما نامه ای را در ظرف پنج (5) روز تقويمی برای شما ارسال میکنیم که وضعيت شکايت شما و اسم متخصص حل و فصل شکاياتی را به آگاهی شما خواهد رساند. اگر فرم را به صورت الکترونيک در طول ساعات غيراداری برای ما ارسال کنيد، اطلاعيه دريافت شکايت در ظرف پنج (5) روز تقويمی از تاريخ روز اداری بعدی برای شما ارسال خواهد شد. نامه ای که پاسخ ما به شکايت شما را تشريح می کند در ظرف 30 روز از تاريخ دريافت شکايت شما برايتان ارسال خواهد شد.

مسائل فوری: هرگونه شکايت در مورد نگرانی های درمانی جدی در ظرف هفتاد و دو(72) ساعت از تاريخ دريافت شکايت توسط CalOptima مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برای گزارش هرگونه اقدامی که فکر می کنيد تقلب آميز بوده می توانيد با خط تلفنی جلوگيری از تقلب CalOptima به شماره  1-877-837-4417  تماس حاصل نماييد. مثالهایی از تقلب عبارتند از هنگاميکه يک پزشک و يا داروساز از شما می خواهد که مبلغی بيش از مقداری که برای يک ويزيت در مطب ويا داروها مناسب است را بپردازيد ويا زمانيکه مشاهده می کنيد فردی از کارت Medi-Cal شخص ديگری استفاده می کند. لزومی ندارد که اسم خود را برای گزارش اقدام تقلب کارانه افشا کنيد.

اگر نگرانیهایی را ابراز کنید یا شکایتی را تسلیم کنید، CalOptima بر علیه شما تبعیضی قائل نمیشود و یا مزایای شما را به هیچ وجه محدود نخواهد کرد.

اعلاميه حقوق قانونی برای جلسه رسيدگی عادلانه Medi-Cal :

اعضای CalOptima حق دارند که در هر زمان درخواست جلسه رسيدگی ایالتی Medi-Cal (SH) را هر زمان بعد از ارائه درخواست تجدید نظر به CalOptima در صورتی که هنوز با تصمیم گرفته شده مخالف هستند، بنمایند.

درخواست برای جلسه رسيدگی بايستی در ظرف 120 روز از تاريخ پاسخ به تجدید نظر يا اقدامی که عضو در مورد آن نارضايتی دارد به دولت ايالتی تسليم شود.

اعضاء می توانند برای دريافت راهنمايی با خدمات مشتريان CalOptima به شماره رايگان 1-888-587-8088 تماس گرفته ويا برای درخواست برای SH، با واحد اداری تحقيق و پاسخ همگانی خدمات اجتماعی
(Department of Social Services Public Inquiry and Response Unit) به شماره 1-800-952-5253 تماس حاصل نمايند.

شماره تلفن مخصوص به اشخاصی که مشکلات شنوايی دارند:8349-952-800-1

اعضاء همچنين می توانند از طريق پست به نشانی زير برای SH درخواست کنند:

California Department of Social Services, State Hearing Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, CA 94244-2430

 

Download the free Adobe Reader.

مطالب موجود در این وب سایت به فرمت PDF ، ممکن است برای مشاهده به Adobe Reader نیاز داشته باشند. برای دان لود کردن رایگان Adobe Reader از وب سایت Adobe ، اینجا را کلیک کنید.

Language
Text Size