جستجوی ارائه‌دهنده

جستجوی آنلاین ارائه‌دهنده

برای یافتن ارائه‌دهنده، از ابزار جستجوی ارائه‌دهنده در قسمت زیر استفاده کنید. برای مطرح کردن پرسش‌های خود، می‌توانید در طی 24 ساعت شبانه‌روز و 7 روز هفته با بخش خدمات مشتریان ما به شماره 1-714-246-8500 یا شماره رایگان 1-888-587-8088 تماس بگیرید. ما کارمندانی داریم که می‌توانند به زبان شما صحبت کنند. کاربران TTY/TDD می‌توانند با شماره 1-855-694-2929 تماس بگیرند.

اگر در زمینه سلامت روانی یا خدمات سوء‌مصرف مواد مخدر به راهنمایی نیاز دارید، در طی 24 ساعت از شبانه‌روز و 7 روز هفته می‌توانید با شماره رایگان 1-855-877-3885 با سلامت بهداشت رفتاری CalOptima تماس بگیرید. کاربران TTY/TDD می‌توانند با شماره 1-855-694-2929 تماس بگیرند.


اطلاعات ارائه دهنده

بیمار جدید میپذیرد:

تسهیلات وابسته:

مراقبت بلند مدت/ پرستاری تخصصی:انتخاب مکان

 


Language
Text Size