جستجوی داروخانه

جستجوی آنلاین داروخانه

برای یافتن داروخانه، از ابزار جستجوی داروخانه در قسمت زیر استفاده کنید یا به راهنمای داروخانه‌های CalOptima در بسته اعضا مراجعه کنید. برای مطرح کردن پرسش‌های خود، می‌توانید در طی 24 ساعت از شبانه‌روز و در 7 روز هفته با بخش خدمات مشتریان ما به شماره 1-714-246-8500 یا شماره رایگان 1-888-587-8088 تماس بگیرید. ما کارکنانی داریم که می‌توانند به زبان شما صحبت کنند. کاربران TTY/TDD می‌توانند با شماره 1-855-694-2929 تماس بگیرند.اطلاعات داروخانه هاانتخاب مکان

 


Language
Text Size