جستجوی ارائه‌دهنده خدمات سلامت رفتاری

شما هم اکنون صفحه جستجوی ارائه دهندگان خدمات سلامت رفتاری برای اعضاء Medi-Cal را مشاهده میکنید.

اگر عضو OneCare (HMO SNP) هستید، اینجا را کلیک کنید.

اگر عضوبرنامه OneCare Connect Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)هستید، اینجا را کلیک کنید.

اگر عضو Medi-Cal هستید و در زمینه بهداشت رمانی یا خدمات سوء مصرف مواد مخدر به راهنمایی نیاز دارید، با بخش سلامت رفتاری CalOptima به شماره 1-855-877-3885 تماس بگیرید. کاربران TDD/TTY می توانند با شماره 1-855-694-2929 تماس بگیرند. این تلفن رایگان است به صورت 24 ساعته و در 7 روز هفته برقرار است.
اطلاعات ارائه دهنده

بیمار جدید میپذیرد:

تسهیلات وابسته:

مراقبت بلند مدت/ پرستاری تخصصی:انتخاب مکان

 


Language
Text Size