Health and Wellness

سلامت یعنی مکالمه

زنها در هر سن و نژادی میتوانند مبتلا به سرطان پستان و دهانه رحم شوند. خوشبختانه شما میتوانید با انجام آزمایشها بطور منظم از این بیماریها جلوگیری کنید. شناسایی زودهنگام سرطان به موفقیت دردرمان کمک میکند. امروز با پزشک خود در مورد آنچه برای شما بهتر است صحبت کنید و بانوانی را که با شما در ارتباط هستند تشویق به انجام این کار کنید. زیرا سلامت مهم است . امروز مکالمه را آغاز کنید!

مشوق اعضاء CalOptima Medi-Cal

سلامت شما برای ما اهمیت دارد. یکی از راههای سالم ماندن انجام تستهای غربالگری و معاینه سالانه است. به علاوه شما میتوانید برای انجام این کار جایزه دریافت کنید! لطفاً به آدرس زیر برای دستیابی به فرم و اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های تشویقی که CalOptima ارائه میکند مراجعه نمایید.

فرم تشویقی اعضا برای انجام تست غربالگری سرطان پستان 

فرم تشویقی اعضا برای انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم 

فرم تشویقی اعضا برای انجام معاینه بعد از زایمان 

به منظور دریافت جایزه، فرمها را کامل کنید و برای CalOptima بفرستید

آدرس پستی:
Attn: Quality Analytics Department, 505 City Parkway West, Orange, CA 92868

یا

شماره فکس: 1-714-796-6613

منابع بهداشتی

شمای سالم—آیا آزمایشهای غربالگری سرطان پستان را انجام داده اید؟  

شمای سالم— آیا آزمایشهای غربالگری سرطان دهانه رحم را انجام داده اید؟  

شمای سالم — بعد از تولد فرزندتان: معاینه بعد از زایمان را انجام دهید  

About Us
How To...
Careers
Latest News