Medi-Cal

برنامه ریزی آشناسازی اعضاء جدید

عضو جدید مدیکل هستید؟ از شما دعوت میشود!

در برنامه آشناسازی اعضاء جدید شما در مورد مسائل زیر اطلاعاتی کسب میکنید:

  • مزایای شما
  • حقوق و مسئولیتهای شما
  • چگونه خدمات درمانی و دارویی دریافت کنید
  • چگونه از منابع موجود در اجتماع استفاده نمایید

خوردنیهای سبک و نوشیدنی موجود است و فرصت بردن جایزه دارید!

اگر میخواهید ثبت نام کنید، یا پرسشی دارید یا میخواهید درخواست مترجم نمایید، لطفاً با بخش خدمات مشتریان CalOptima از طریق شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

برنامه های آشناسازی در CalOptima, 505 City Parkway West, Orange, CA 92868 برگذار میشود. برنامه آشناسازی به زبان ویتنامی در
County Community Service Center Annex, 15496 Magnolia Street, Suite 111, Westminster, CA 92683 برگذار میشود.

تاریخ


چهارشنبه، 17 جولای 2019
چهارشنبه، 14 اوت، 2019
چهارشنبه، 11 سپتامبر، 2019
چهارشنبه، 16 اکتبر، 2019
چهارشنبه، 6 نوامبر، 2019

برنامه

شبکه درمانی مدیکل
زمان و مکان
1 تا 2 بعد از ظهر

CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

تاریخ

چهارشنبه، 10 جولای، 2019
چهارشنبه، 11 سپتامبر، 2019
چهارشنبه، 27 نوامبر، 2019

برنامه

مدیکل (Medi-Medi) COD
زمان و مکان
1 تا 2 بعد از ظهر

CalOptima
505 City Parkway West
Orange, CA 92868

تماس با ما
اعضاء جدید مدیکل (Medi-Cal)
داروخانه
فرمها و اطلاعات